NDIS in Filipino (Tagalog)

Ang Ingles ba ay hindi mo unang wika?

Is English not your first language?

NDIS Pathway Hearing Stream para sa 0-6 na taong

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

My Participant Pathway

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkontak ng NDIS, mangyaring tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-iinterpret) sa 131 450.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 1800 800 110

Text telephone

Phone 1800 555 727
then ask for 1800 800 110

National relay service

Visit the National Relay Service (External website) website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
4 February 2019