NDIS in Filipino (Tagalog)

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkontak ng NDIS, mangyaring tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-iinterpret) sa 131 450. 

Mga serbisyo ng interpreter (pasalitang pagsasaling-wika) 

Language interpreting services

Ang papel-pangkaalamang ito ay naglalaman ng impormasyon para sa mga taong may kapansanan na nangangailangan ng mga serbisyo ng interpreter.

Mga buklet ng kalahok 

Participant booklets 

Tatlong buklet ng kalahok ang makukuha upang suportahan ang mga may kapansanan at mga kalahok sa kanilang buong paglalakbay sa NDIS. 

Buklet 1: Pag-aplay para sa NDIS 

Booklet 1 – Applying for the NDIS 

Ano ang nilalaman ng dokumentong ito? 

Ano ang ginagawa ng NDIS? 

Sino ang tumutulong maghatid ng NDIS? 

Mga hakbay sa pag-aplay para sa NDIS 

Ano ang binabayaran ng pondong NDIS? 

Buklet 2: Paglikha ng iyong planong NDIS

Booklet 2 – Creating your NDIS plan 

Ano ang nilalaman ng dokumentong ito? 

Paghahanda para sa iyong usapan sa pagpaplano 

Paano ka gagawa ng plano? 

Impormasyon tungkol sa iyong mga mithiin 

Buklet 3: Paggamit ng iyong planong NDIS

Booklet 3 – Using your NDIS plan 

Ano ang nilalaman ng dokumentong ito? 

Paano mo sisimulan ang iyong planong NDIS? 

Paggamit ng iyong plano 

Pagsisimula ng iyong mga suporta at serbisyo 

Pagtasang muli ng iyong plano 

Tulong para sa iyong anak 

Help for your child

Tulong para sa iyong anak

Charter ng Serbisyo ng Kalahok - Pagpapabuti ng buhay ng mga taong gumagamit ng NDIS

Participant Service Charter

Charter ng Serbisyo ng Kalahok - Pagpapabuti ng buhay ng mga taong gumagamit ng NDIS

Psychosocial na kapansanan, paggaling at ang NDIS

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

Ang sikososyal na kapansanan (psychosocial disability) ay ang katagang ginagamit upang ilarawan ang mga kapansanan na maaaring lumitaw mula sa mga problema sa kalusugang pangkaisipan.

Basahin ang higit pa tungkol sa sikososyal na kapansanan at sa NDIS.

NDIS Pathway Hearing Stream para sa 0-6 na taong

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

NDIS Pathway Hearing Stream para sa 0-6 na taong

Gabay sa sariling-pamamahala

Guide to self-management

Ang gabay na ito ay tutulong sa mga tao na maunawaan ang mga benepisyo ng sariling pamamahala, mga tungkulin at responsibilidad at kung paano sariling-mamahala nang epektibo.

Gabay sa sariling pamamahala

Estratehiya sa Pagkakaiba-iba ng Kultura at Wika sa 2018 

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Estratehiya sa Pagkakaiba-iba ng Kultura at Wika sa 2018

Istratehiya sa LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Istratehiya sa LGBTIQA+

Talasalitaan ng mga importanteng salita sa NDIS

Glossary of NDIS key words

Talasalitaan ng mga importanteng salita sa NDIS

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
8 December 2022