Paghahanda para sa NDIS sa WA

Ang National Disability Insurance Scheme (NDIS, Pamamaraan sa Pambansang Seguro para sa May Kapansanan) ay nagbibigay ng suporta sa mga Australyano na may kapansanan, kanilang mga pamilya at tagapag-alaga. Ang pamamaraan ay sumusuporta sa kasarinlan, paglahok sa komunidad, pagkakaroon ng trabaho at kapakanan ng mga taong may kapansanan.

Ano ang NDIS?

Ang NDIS ay isang bagong pamamaraan sa buong Australia na nagbibigay ng suporta para sa mga taong may kapansanan, kanilang mga pamilya at tagapag-alaga. Magbibigay ang NDIS sa lahat ng mga Australyano na wala pang 65 taong gulang, na may permanente at malaking kapansanan ng mga resonable at kinakailangang suporta na kailangan nila upang mamuhay ng isang ordinaryong buhay.

Paano kasalukuyang hinahatid ang NDIS sa Western Australia (WA)?

May dalawang modelo ng NDIS na pinapatakbo sa WA mula noong Hulyo 2014:

 • ang WA NDIS (na kilala noon bilang My Way) na pinapatakbo ng pamahalaan ng WA; at
 • ang pambansang (nationally-delivered) NDIS na pinapatakbo ng National Disability Insurance Agency (NDIA, Ahensiya sa Pambansang Seguro para sa May Kapansanan)

Inanunsiyo ng mga pamahalaan ng Commonwealth at WA noong Disyembre 2017 na ang pambansang NDIS ay ilalatag sa WA at ang paglalatag ay nagsimula noong Hulyo 2018. Nangangahulugan ito na sa huli, magkakaroon ng isa lang na NDIS sa buong Australia sa kabuuan ng mga estado at teritoryo ng Australia.

Ang mga kalahok ng WA NDIS ay inililipat sa pambansang NDIS sa yugto-yugtong paraan.

Ang NDIA at mga pamahalaan ng Western Australia ay dedikado na masiguro na ang proseso ng transisyon ay sumusuporta sa mga kalahok, pamilya, tagapag-alaga at mga tagapagbigay ng serbisyo.

Paano naiiba ang pambansang NDIS sa WA NDIS?

Ang WA NDIS ay inihatid ng Pamahalaan ng Estado ng WA para sa mga tao sa WA, samantalang ang NDIS ay isang programa sa buong Australia na hinahatid ng Pamahalaan ng Commonwealth.

Ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito para sa mga taong nasa WA NDIS?

Kapag naroroon na ang NDIS sa mga lugar kung saan nakatira ang mga taong nasa WA NDIS, makakatanggap sila ng sulat mula sa Pamahalaan ng Western Australia na hihiling sa kanilang pahintulot na lumipat sa pambansang NDIS. Ang pagbibigay ng pahintulot ay magpapahintulot sa mga kalahok ng WA NDIS na makaranas ng pinakakaunting pagbabago sa paglipat ng kanilang mga umiiral na suporta.

Ang mga taong lilipat sa pambansang NDIS ay maaaring humiling ng pagrerepaso ng plano bago sila lumipat kung nais nilang gawin ito. Bilang alternatibo, kung gusto ng kalahok na manatili ang kanyang kasalukuyang mga suporta, magagawa niya ito. Sa pagrerepaso ng plano, susuportahan ka ng mga tagaplano ng NDIS at maaari mong dalhin ang iyong tagapag-alaga o mga miyembro ng pamilya, kasama ng iyong Local Area Coordinator.

Ang may-kaugnayang impormasyon sa pagrerepaso ng plano pagkatapos ng paglilipat ay makukuha sa webpage na Western Australia - Questions and answers .

Kung nakatakdang irepaso ang iyong plano sa WA NDIS pero hindi pa nailatag ang pambansang NDIS sa iyong lugar at hindi ka pa kinontak, kailangang gawin ang pagrerepaso ng iyong plano sa WA NDIS ng iyong Local Coordinator.

Pagkatapos ng paglipat, isasagawa ang isang ganap na pagrerepaso ng plano sa NDIS para sa mga hangarin ng kalahok, mga estratehiya at mga suporta sa susunod na petsa ng pagrerepaso o sa loob ng 12 buwan pagkatapos ng paglipat.

Paano ilalatag ang NDIS sa WA?

Mga taong tumatanggap na ng suporta mula sa WA NDIS:

Ang mga taong may kapansanan na tumatanggap na ng suporta mula sa WA NDIS ay lilipat sa pambansang NDIS ayon sa iskedyul sa ibaba:

 • North East Metro at sa dakong loob ng Wheatbelt (Abril hanggang Hulyo 2018)
 • South Metro (Hulyo hanggang Nobyembre 2018)
 • Central South Metro (Agosto hanggang Oktubre 2018)
 • Lower South West (Setyembre hanggang Disyembre 2018)
 • Kimberley at Pilbara (Oktubre hanggang Disyembre 2018)

Mga taong may kapansanan na hindi pa tumatanggap ng suporta mula sa WA NDIS:

Unti-unting makukuha ng mga tao sa WA ang pambansang NDIS ayon sa iskedyul sa ibaba:

 • Mula 1 Hulyo 2018 - mga rehiyon ng Wheatbelt at Central South Metro
 • Mula 1 Oktubre 2018 - mga rehiyon ng Goldfields-Esperance, North Metro at sa mga bagong kalahok ng rehiyon ng South West
 • Mula 1 Hulyo 2019 - mga rehiyon ng Midwest Gascoyne, Great Southern, Central North Metro at South East Metro
 • Mula 1 Hulyo 2020 - Christmas Island at ang Cocos (Keeling) Islands

Ang impormasyon tungkol sa mga lugar ng lokal na pamahalaan na kasama sa mga lugar ng paglalatag ay makukuha sa WA roll out na pahina ng website ng NDIS. Ang mga taong kasalukuyang tumatanggap ng mga serbisyo para sa may kapansanan mula sa Pamahalaan ng Western Australia o iba pang mga programa ng Commonwealth ay lilipat sa NDIS sa iba't ibang panahon, depende sa kung saan sila nakatira at sa uri ng suporta na tinatanggap nila. Kung kasalukuyan kang tumatanggap ng suporta mula sa mga pamahalaan ng Western Australia at Commonwealth, kokontakin ka ng National Access Team ng NDIA kapag oras na upang magtransisyon sa NDIS.

Magpapatuloy ang mga umiiral na suporta sa ilalim ng WA NDIS hanggang sa nailipat na ang iyong plano sa pambansang NDIS.

Kung hindi ka pa nakatanggap ng suporta noon, maaari ka pa ring maging karapat-dapat para sa NDIS kung natutugunan mo ang batayan sa pagiging karapat-dapat na makikita sa website ng NDIS.

Paano ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?

Ang pinakamainam na lugar upang makakuha ng impormasyon tungkol sa NDIS ay sa website ng NDIS sa www.ndis.gov.au . Naglalaman rin ang website na ito ng video tungkol sa paglalatag ng NDIS sa WA at isang pahina sa mga tanong at sagot.

Ang mga libreng sesyon para sa impormasyon tungkol sa NDIS ay magagamit para sa mga taong may kapansanan, kanilang mga pamilya, tagapag-alaga at tagapagbigay ng serbisyo kasama ng paglalatag ng NDIS. Ang mga detalye ay ilalathala sa pahina ng mga okasyon sa WA ng website ng NDIS at iaanunsiyo sa mga diyaryo at social media.

Nagpalabas ang NDIA ng tatlong librito para sa kalahok upang suportahan ang mga taong may kapansanan at mga kalahok sa kabuuan ng kanilang paglalakbay kasama ang NDIS. Ang mga libritong ito ay isang praktikal na kasangkapan upang tulungan ang mga taong may kapansanan, mga kalahok, kanilang mga pamilya, tagapag-alaga at ang malawak na komunidad upang malaman ang higit pa tungkol sa NDIS, maghanda para sa pagpupulong sa pagpaplano at upang isakatuparan ang kanilang plano.

Mga lokasyon ng opisina ng NDIS

Ang opisina ng NDIS sa lugar ng Perth Hills ng WA ay bukas mula 9am hanggang 5pm, Lunes hanggang Biyernes sa:

78-80 Railway Parade, Midland WA 6056

Idadagdag ang mga karagdagang opisina sa website ng mga lokasyon ng NDIS sa panahong magbubukas sila.

Impormasyon sa pagkontak ng NDIS

Telepono: 1800 800 110 (8am – 8pm)

Email: engagementwa@ndis.gov.au

Para sa mga taong hindi nakakarinig o nakakasalita TTY: 1800 555 677

Magsalita at Makinig: 1800 555 727

Para sa mga taong nangangailangan ng tulong sa Ingles TIS: 131 450

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
29 November 2019