Προετοιμασία για το NDIS στη Δυτική Αυστραλία

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία (National Disability Insurance Scheme (NDIS)) παρέχει στήριξη για τους Αυστραλούς με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους. Το πρόγραμμα στηρίζει την ανεξαρτησία, τη συμμετοχή στην κοινότητα, την εργασιακή απασχόληση και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία.

Τι είναι το NDIS;

Το NDIS είναι ένα νέο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί σε κάθε περιοχή της Αυστραλίας και θα παρέχει στήριξη για τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους. Το NDIS θα παρέχει σε όλους τους Αυστραλούς κάτω των 65 ετών που έχουν κάποια μόνιμη και σημαντική αναπηρία τις εύλογες και απαραίτητες μορφές στήριξης που χρειάζονται για να απολαμβάνουν μια κανονική ζωή.

Πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το NDIS στη Δυτική Αυστραλία (WA);

Από τον Ιούλιο του 2014 στη Δυτική Αυστραλία έχουν τεθεί σε λειτουργία τα εξής δύο μοντέλα του NDIS:

 • το WA NDIS (παλαιότερα γνωστό ως My Way) το οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας και
 • το NDIS το οποίο λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο και το διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία (National Disability Insurance Agency (NDIA)).

Τον Δεκέμβριο του 2017 η Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι το NDIS που θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα θα κάλυπτε τη Δυτική Αυστραλία και η κάλυψη ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα υπάρχει μόνο ένα NDIS που θα ισχύει σε κάθε πολιτεία και επικράτεια της Αυστραλίας.

Οι συμμετέχοντες στο WA NDIS μεταφέρονται στο εθνικό NDIS κατά φάσεις.

Η διοίκηση της NDIA και η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας έχουν αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίσουν ότι κατά τη μεταβατική διαδικασία θα παρέχεται στήριξη στους συμμετέχοντες, αλλά και στις οικογένειες, στους φροντιστές και στους παρόχους τους.

Σε τι διαφέρει το εθνικό NDIS από το WA NDIS;

Το WA NDIS μέχρι στιγμής παρέχεται από την Κυβέρνηση της Πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας για τους κατοίκους της Δυτικής Αυστραλίας, ενώ το εθνικό NDIS είναι ένα πρόγραμμα που ισχύει σε όλη την Αυστραλία και παρέχεται από την Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση.

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τα άτομα που συμμετέχουν στο WA NDIS;

Όταν το NDIS θα είναι διαθέσιμο σε περιοχές στις οποίες ζουν πολίτες που συμμετέχουν στο WA NDIS, οι πολίτες αυτοί θα λαμβάνουν από την Κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας μια επιστολή που θα τους ζητά τη συγκατάθεσή τους για τη μεταφορά τους στο εθνικό NDIS. Εφόσον οι συμμετέχοντες στο WA NDIS δώσουν τη συγκατάθεσή τους, διασφαλίζουν ότι μετά τη μεταφορά τους θα γίνουν οι ελάχιστες δυνατές αλλαγές στις μορφές στήριξης που ήδη τους παρέχονται.

Όσοι μεταφέρονται στο εθνικό NDIS μπορούν, αν θέλουν, να ζητήσουν μια ανασκόπηση του προγράμματος πριν τη μεταφορά. Εναλλακτικά, αν κάποιος παραλήπτης θέλει να διατηρήσει τις μορφές στήριξης που ήδη του παρέχονται, μπορεί να το δηλώσει και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση ανασκόπησης του προγράμματος, οι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό του NDIS θα σας παράσχουν την αναγκαία στήριξη και ασφαλώς μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον φροντιστή σας ή μέλη της οικογένειάς σας καθώς και τον Τοπικό Συντονιστή της περιοχής σας (Local Area Coordinator).

Πληροφορίες που αφορούν την ανασκόπηση του προγράμματος υπάρχουν διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα Δυτική Αυστραλία - Ερωτήσεις και απαντήσεις.

Αν το πρόγραμμα WA NDIS στο οποίο συμμετέχετε είναι έτοιμο για ανασκόπηση αλλά το εθνικό NDIS δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή στην περιοχή σας και οι αρμόδιοι δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί σας, τότε η ανασκόπηση του προγράμματος WA NDIS πρέπει να γίνει από τον Τοπικό Συντονιστή σας.

Αφού γίνει η μεταφορά, θα ακολουθήσει μια πλήρης ανασκόπηση του προγράμματος NDIS όσον αφορά τους στόχους, τις στρατηγικές και τις μορφές στήριξης του συμμετέχοντος η οποία θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία της επόμενης ανασκόπησης ή σε διάστημα 12 μηνών μετά τη μεταφορά.

Πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή του NDIS στη Δυτική Αυστραλία;

Άτομα στα οποία ήδη παρέχονται μορφές στήριξης από το WA NDIS:

Τα άτομα με αναπηρία στα οποία ήδη παρέχονται μορφές στήριξης από το WA NDIS θα μεταφερθούν στο εθνικό NDIS με βάση το εξής χρονοδιάγραμμα:

 • North East Metro και inner Wheatbelt (από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2018)
 • South Metro (από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2018)
 • Central South Metro (από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2018)
 • Lower South West (από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2018)
 • Kimberley και Pilbara (από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2018)

Άτομα με αναπηρία στα οποία δεν παρέχονται ήδη μορφές στήριξης από το WA NDIS:

Το εθνικό NDIS θα καταστεί σταδιακά διαθέσιμο για τους κατοίκους της Δυτικής Αυστραλίας με βάση το εξής χρονοδιάγραμμα:

 • Από την 1η Ιουλίου του 2018 - στις περιφέρειες Wheatbelt και Central South Metro
 • Από την 1η Οκτωβρίου του 2018 - στις περιφέρειες Goldfields-Esperance και North Metro και για νέους συμμετέχοντες στη Νοτιοδυτική περιφέρεια (South West)
 • Από την 1η Ιουλίου του 2019 - στις περιφέρειες Midwest Gascoyne, Great Southern, Central North Metro και South East Metro
 • Από την 1η Ιουλίου του 2020 - στη Νήσο των Χριστουγέννων και στις Νήσους Κόκος (Κίλινγκ)

Πληροφορίες για τις περιφέρειες της τοπικής κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στις περιοχές σταδιακής κάλυψης υπάρχουν διαθέσιμες στη σελίδα για τη σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος στη Δυτική Αυστραλίαστον ιστότοπο του NDIS. Τα άτομα με αναπηρία στα οποία ήδη παρέχονται υπηρεσίες από την Κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας ή από άλλα προγράμματα της Κοινοπολιτείας θα μεταφερθούν στο NDIS σταδιακά, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους και τον τύπο της στήριξης που τους παρέχεται. Αν ήδη σας παρέχεται στήριξη από την Κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας ή από την Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση, η Ομάδα Εθνικής Πρόσβασης (National Access Team) της NDIA θα επικοινωνήσει μαζί σας μόλις έρθει η ώρα να μεταφερθείτε στο NDIS.

Οι μορφές στήριξης που ήδη παρέχονται από το WA NDIS θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως τη μεταφορά του προγράμματός σας στο εθνικό NDIS.

Αν δεν σας έχει παρασχεθεί ποτέ κάποια μορφή στήριξης, ενδέχεται να δικαιούστε να ενταχθείτε στο NDIS εφόσον πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του NDIS.

Πώς μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Η καλύτερη πηγή πληροφοριών για το NDIS είναι ο ιστότοπος του NDIS στη διεύθυνση www.ndis.gov.au . Ο ιστότοπος περιλαμβάνει ένα σύντομο βίντεογια τη σταδιακή εφαρμογή του NDIS στη Δυτική Αυστραλία και μια σελίδα ερωτήσεων και απαντήσεων.

Κατά τη σταδιακή εφαρμογή του NDIS θα διεξάγονται δωρεάν ενημερωτικές σύνοδοι για το NDIS και θα είναι διαθέσιμες για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες, τους φροντιστές και τους παρόχους τους. Αναλυτικές πληροφορίες θα δημοσιεύονται στη σελίδα εκδηλώσεων στη Δυτική Αυστραλία στον ιστότοπο του NDIS και θα ανακοινώνονται στις εφημερίδες και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η NDIA έχει εκδώσει τρία φυλλάδια για τους συμμετέχοντες με στόχο τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των συμμετεχόντων στην πορεία τους στο NDIS. Τα φυλλάδια αυτά είναι ένα πρακτικό εργαλείο και βοηθούν τα άτομα με αναπηρία, τους συμμετέχοντες, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους και την ευρύτερη κοινότητα να ενημερωθούν καλύτερα για το NDIS, να προετοιμαστούν για μια συνάντηση σχεδιασμού και να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.

Τοποθεσίες γραφείων του NDIS

Το γραφείο του NDIS στην περιοχή Perth Hills στη Δυτική Αυστραλία είναι ανοιχτό από τις 9 π.μ. ως τις 5 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή, στη διεύθυνση:

78-80 Railway Parade, Midland WA 6056

Κάθε καινούριο γραφείο που θα ανοίγει θα προστίθεται στην ενότητα Τοποθεσίες NDIS.

Στοιχεία επικοινωνίας για το NDIS

Τηλέφωνο: 1800 800 110 (8 π.μ.-8μ.μ.)

Διεύθυνση email: engagementwa@ndis.gov.au

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα ακοής ή ομιλίας: TTY: 1800 555 677

Υπηρεσία μεσολαβητικής μετάδοσης ομιλίας και ήχου: 1800 555 727

Αν χρειάζεστε βοήθεια όσον αφορά τα Αγγλικά: TIS: 131 450

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
29 November 2019