Υπηρεσίες διερμηνείας

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για άτομα με αναπηρία που χρειάζονται υπηρεσίες διερμηνείας.

What you need to know

Οι Υπηρεσίες Διερμηνείας επιτρέπουν τη μεταφορά πληροφοριών από την ομιλούμενη γλώσσα που προτιμά ένα άτομο στα Αγγλικά. Οι Υπηρεσίες Διερμηνείας παρέχονται από την Εθνική Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας εκ μέρους του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία (NDIS).

Η Εθνική Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας απασχολεί πάνω από 3,000 πιστοποιημένους διερμηνείς σε όλη την Αυστραλία, σε περισσότερες από 160 διαφορετικές γλώσσες.

Πώς να καλέσετε το NDIS

Μπορείτε να καλέσετε την Εθνική Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας απευθείας στο 131 450 και να ζητήσετε να μιλήσετε με το NDIS στο 1800 800 110.

Κατανόηση του NDIS

Οι συμμετέχοντες στο NDIS και οι φροντιστές δεν χρεώνονται για τις υπηρεσίες διερμηνείας.

Ο ρόλος των διερμηνέων είναι μόνο να μεταφράζουν προφορικό λόγο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να σας δώσουν συμβουλές σχετικά με το NDIS.

Οι Υπεύθυνοι Σχεδιασμού του NDIS, οι Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης κατά την Πρώιμη Παιδική Ηλικία και οι Υπηρεσίες Συντονισμού Τοπικής Περιοχής μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε διερμηνέα.

Σχεδιασμός

Ο Υπεύθυνος Σχεδιασμού του NDIS, οι Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης κατά την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, οι Υπηρεσίες Συντονισμού Τοπικής Περιοχής ή ο Συντονιστής Υποστήριξης θα κάνουν κράτηση πιστοποιημένου διερμηνέα για εσάς.

Μπορείτε να φέρετε ένα μέλος της οικογένειάς σας ή ένα φίλο που μιλά Αγγλικά στη συνάντησή σας, αλλά το NDIS θα σας δώσει επίσης ένα διερμηνέα.

Όπου είναι δυνατόν, θα γίνεtαι κράτηση επί τόπου διερμηνέων, για να συμμετάσχουν στις προσωπικές συναντήσεις σας με το NDIS, ενώ οι υπηρεσίες τηλεφωνικής διερμηνείας θα χρησιμοποιούνται για σύντομες, απλές συνδιαλέξεις.

Το NDIS μπορεί να παράσχει ένα πρόγραμμα συμμετέχοντος στη γλώσσα που προτιμάτε εσείς ή ο φροντιστής σας.

Χρήση του NDIS Προγράμματός σας

Ο NDIS Πάροχός σας έχει την ευθύνη να σας προσφέρει υπηρεσίες διερμηνείας, για να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τις μορφές υποστήριξης που έχετε χρηματοδοτήσει στο πρόγραμμά σας.

Ο NDIS Πάροχός σας ή ο Συντονιστής Υποστήριξης θα κάνουν κράτηση διερμηνέα για γλωσσική υποστήριξη πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεφωνικά.

Η γλωσσική υποστήριξη μέσω διερμηνέα δεν αποτελεί μέρος του NDIS προγράμματός σας.

Μπορείτε να ζητήσετε από τον NDIS Πάροχό σας να σας βοηθήσει να κάνετε κράτηση συγκεκριμένου διερμηνέα για κάθε σας συνάντηση, για παράδειγμα, αν θέλετε τον ίδιο διερμηνέα ή προτιμάτε ένα συγκεκριμένο φύλο.

Οι εγγεγραμμένοι Πάροχοι NDIS, των Συντονιστών Υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων, μπορούν να εγγραφούν στην Εθνική Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας, για να επιτρέπεται στους συμμετέχοντες στο NDIS και τους φροντιστές τους να έχουν πρόσβαση σε διερμηνείς που χρηματοδοτούνται από το NDIS.

Περισσότερες πληροφορίες

NDIS 1800 800 110

Για όσους χρειάζονται βοήθεια με τα Αγγλικά

Εθνική Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας: 131 450

Για άτομα με απώλεια ακοής ή ομιλίας

TTY: 1800 555 677

Υπηρεσία Μεσολαβητικής Μετάδοσης Ομιλίας και Ήχου: 1800 555 727

Αναμετάδοση στο διαδίκτυο: Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης (National Relay Service) www.relayservice.gov.au

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020