NDIS in Macedonian

Ако ви треба помош за да се јавите на NDIS, ве молиме јавете се на преведувачката служба Translating and Interpreting Service на 131 450. 

Language interpreting services

Овој информативен лист содржи информации за луѓето со попречености на кои им требаат јазични преведувачки услуги.

Книшки за корисници 

Participant booklets 

Три книшки за корисниците се на располагање за да им помогнат на лицата со попреченост и корисниците при нивната соработка со NDIS. 

Книшка 1: Поднесување на барање за NDIS  

Booklet 1 – Applying for the NDIS

Што содржи овој документ? 

Што прави NDIS? 

Кој помага да се испорача NDIS? 

Чекори за поднесување на барање за NDIS 

Што се плаќа со финансирањето од NDIS?  

Книшка 2: Правење ваш NDIS план   

Booklet 2 – Creating your NDIS plan

Што содржи овој документ? 

Подготовка за вашиот разговор за планирање 

Како правите план? 

Информации за вашите цели 

Книшка 3: Користење на вашиот NDIS план 

Booklet 3 – Using your NDIS plan

Што содржи овој документ? 

Како го започнувате вашиот NDIS план? 

Користење на вашиот план 

Почнување со вашата поддршка и услуги 

Преразгледување на вашиот план 

Помош за вашето дете 

Help for your child

Participant Service Charter

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

Психо-социјална онеспособеност е израз што се користи за да се опишат онеспособености што може да произлезат од проблеми со менталното здравје.

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Guide to self-management

Овој водич ќе им помогне на луѓето да ги разберат користите од самостојното управување, улогите и обврските, и како ефикасно да управуваат самостојно.

Стратегија за културната и јазичната разноликост за 2018 г. 

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

ЛГБТИКА+ Стратегија

LGBTIQA+ Strategy

Glossary of NDIS key words

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
8 December 2022