NDIS in Samoan

Poo le Faaperetania/Igilisi ua le o sau ulua'i gagana?

Is English not your first language?

Ala o le NDIS Faagasologa o le Faalogo i le 0-6 tausaga

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Magaala o La'u Sui Auai

Afai ete fia maua se fesoasoani i le faafesoota'iga o le NDIS, valaau le Auaunaga o Faaliliuupu ma Faamatalaupu i le 131 450 faamolemole.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 1800 800 110

Text telephone

Phone 1800 555 727
then ask for 1800 800 110

National relay service

Visit the National Relay Service (External website) website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
4 February 2019