NDIS in Samoan

Poo le Faaperetania/Igilisi ua le o sau ulua'i gagana?

Is English not your first language?

Afai ete fia maua se fesoasoani i le faafesoota'iga o le NDIS, valaau le Auaunaga o Faaliliuupu ma Faamatalaupu i le 131 450 faamolemole.

If you need help contacting NDIS, please call the Translating and Interpreting Service 131 450.

‘Au’aunaga gagana faamatala’upu

Language interpreting services

O lenei pepa o loo iai faamatalaga mo tagata e iai mana’oga faapitoa e mana’omia fesoasoani i gagana faamatala’upu.

This fact sheet contains information for people with disability who need language interpreting services.

Tusi mo tagata auai

Participant booklets

E tolu tusi mo tagata ‘auai e mafai ona maua e lagolagoina ai i latou e iai mana’oga faapitoa ma tagata auai i la latou folauga i le NDIS.

Three participant booklets are available to support people with disability and participants throughout their NDIS journey.

Tusi 1 – Malamalama i le NDIS

Booklet 1 – Understanding the NDIS

Mo le silafia o le NDIS

Learning about the NDIS

Filifiliga pe talosaga mo le NDIS

Deciding whether to apply for the NDIS

Ulufaleina o le NDIS

Accessing the NDIS

Tusi 2 – Fuafuaga faata’atia

Booklet 2 – Planning

Malamalama i au fesoasoani lagolago o iai nei

Understanding your current supports

Faavaeina o se fuafuaga faata’atia NDIS ina ia ‘ausia ou sini ‘autū

Creating an NDIS plan to achieve your goals

Mauaina o se fuafuaga faata’atia NDIS ua pasia

Receiving an approved NDIS plan

Tusi 3 – Faaogaina o lau fuafuaga faata’atia NDIS

Booklet 3 – Using your NDIS Plan

Malamalama i ‘oto’otoga o lau fuafuaga faata’atia

Understanding what’s in your plan

Silafia auala e faaogaina ai lau fuafuaga faata’atia

Learning how to use your plan

Filifiliga ma le puleaina o fesoasoani lagolago ma ‘au’aunaga

Choosing and managing supports and services

Toe iloiloina o lau fuafuaga faata’atia ma ona gasologa

Reviewing your plan and progress

Manaoga faapitoa e afua mai i a’afiaga o le mafaufau (Psychosocial disability), faasolo ina malosi (recovery) male NDIS

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

O le Psychosocial disability e faamatalaina ai mana’oga faapitoa e ono afua mai i gasegase faalemafaufau.

Psychosocial disability is the term used to describe disabilities that may arise from mental health issues.

Ala o le NDIS Faagasologa o le Faalogo i le 0-6 tausaga

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Ala o le NDIS Faagasologa o le Faalogo i le 0-6 tausaga

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Ta’iala i le pulea e ‘oe lava

Guide to self-management

O lenei ta’iala e fesoasoani i tagata ina ia malamalama i aogā o le pulea e ‘oe lava, au matāfaioi ma tiute tau’ave ma auala e pulea lelei ai e ‘oe lava.

This guide will help people understand the benefits of self-management, roles and responsibilities and how to self-manage effectively.

Ta’iala i le pulea e ‘oe lava

Guide to self-management

Sauni mo le NDIS i WA.

Preparing for the NDIS in WA (Samoan)

Sauni mo le NDIS i WA.

Preparing for the NDIS in WA (Samoan)

Fuafuaga faaleaganuu ma Eseesega o Gagana 2018 (CALD)

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Fuafuaga faaleaganuu ma Eseesega o Gagana 2018 (CALD)

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

'Upu o le NDIS ma o latou uiga

Glossary of NDIS key words

'Upu o le NDIS ma o latou uiga

Glossary of NDIS key words

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
4 October 2019