Vietnamese - information about coronavirus (COVID-19)

Thông tin về dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19) có bên dưới, và chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin này nếu cần.

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn phải không?

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc liên hệ với NDIS, xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450.

This page current as of
6 April 2020