Vietnamese - information about coronavirus (COVID-19)

Thông tin về dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19) có bên dưới, và chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin này nếu cần.

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn phải không?

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc liên hệ với NDIS, xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450.

Dưới đây có tài liệu ‘Công nghệ Trợ giúp giá thấp trong thời gian đại dịch COVID-19 - Làm thế nào quý vị có thể chi tiêu ngân khoản của mình để có được những gì quý vị cần’, chúng tôi sẽ cập nhật tài liệu này khi cần.

This page current as of
23 June 2020
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?