NDIS in Vietnamese

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn phải không?

Is English not your first language?

Con đường tham gia của tôi

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc liên hệ với NDIS, xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450.

If you need help contacting the NDIS, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450.