NDIS in Vietnamese

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn phải không?

Is English not your first language?

Con đường tham gia của tôi

Bảo vệ bản thân khỏi bị gian lận và sử dụng trái phép ngân khoản NDIS của mình
Protecting yourself from fraud and the misuse of your NDIS funds

Thông tin, kết nối và xây dựng năng lực (ILC) - Information, linkages and capacity building (ILC)

ILC có mục đích bảo đảm cộng đồng của chúng ta trở nên dễ tiếp cận hơn và tính đến cả những người bị khuyết tật. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đang ra mắt ILC ở Khung Thực Hiện ILC, đây là chương trình hành động cho ILC của chúng tôi.

ILC is all about making sure our community becomes more accessible and inclusive of people with disability. You can find out more about how we are rolling out ILC in the ILC Commissioning Framework, which is our action plan for ILC.

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc liên hệ với NDIS, xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450.

If you need help contacting the NDIS, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450.