NDIS in Filipino (Tagalog)

Ang Ingles ba ay hindi mo unang wika?

Is English not your first language?

My Participant Pathway

Pagprotekta sa iyong sarili mula sa pandaraya at sa maling paggamit ng iyong mga pondo ng NDIS
Protecting yourself from fraud and the misuse of your NDIS funds

Information, linkages and capacity building (ILC)

Ang ILC ay lahat tungkol sa pagsisiguro na ang ating komunidad ay magiging mas madaling mahingan ng tulong at naglalakip ng mga taong may kapansanan. Maaari mong malaman ang dagdag pa tungkol sa kung paano namin ilalatag ang ILC sa ILC Commissioning Framework, na siya naming planong aksiyon para sa ILC.

ILC is all about making sure our community becomes more accessible and inclusive of people with disability. You can find out more about how we are rolling out ILC in the ILC Commissioning Framework, which is our action plan for ILC.

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkontak ng NDIS, mangyaring tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-iinterpret) sa 131 450.

If you need help contacting the NDIS, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450.