NDIS in Filipino (Tagalog)

Ang Ingles ba ay hindi mo unang wika?

Is English not your first language?

My Participant Pathway

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkontak ng NDIS, mangyaring tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-iinterpret) sa 131 450.

If you need help contacting the NDIS, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450.