NDIS in Macedonian

Англискиот не ви е мајчин јазик?

Is English not your first language?

Моето патување со програмата за информации

Заштитете се од измама и од ненаменско користење на вашите парични средства од програмата NDIS
Protecting yourself from fraud and the misuse of your NDIS funds

Информирање, поврзување и развивање на способност (ILC) - Information, linkages and capacity building (ILC)

Во ILC се работи заедницата да е подостапна и вклучена за луѓето со онеспособеност. Може да дознаете повеќе за тоа како работи ILC во ILC Commissioning Framework, тоа е нашиот план за работа за ILC.

ILC is all about making sure our community becomes more accessible and inclusive of people with disability. You can find out more about how we are rolling out ILC in the ILC Commissioning Framework, which is our action plan for ILC.

Ако ви треба помош за да се јавите на NDIS, ве молиме јавете се на преведувачката служба Translating and Interpreting Service на 131 450.

If you need help contacting the NDIS, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450.