NDIS in Macedonian

Англискиот не ви е мајчин јазик?

Is English not your first language?

Моето патување со програмата за информации

Ако ви треба помош за да се јавите на NDIS, ве молиме јавете се на преведувачката служба Translating and Interpreting Service на 131 450.

If you need help contacting the NDIS, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450.