NDIS in Samoan

Poo le Faaperetania/Igilisi ua le o sau ulua'i gagana?

Is English not your first language?

Magaala o La'u Sui Auai

Puipuia o oe mai le taufaasesē ma le faaaoga sesē o au tupe mai le NDIS
Protecting yourself from fraud and the misuse of your NDIS funds

Faamatalaga, sootaga ma le fausia o agavaa (ILC) - Information, linkages and capacity building (ILC)

O le ILC e faatatau ile faamautinoaina o loo maua le avanoa i ō tatou komiuniti mo nai tagata e iai manaoga faapitoa. E mafai ona e maua nisi faamatalaga e faatatau i le faatamoega o le ILC i le ILC Commissioning Framework, o la matou fuafuaga faataatia lea mo le ILC.

ILC is all about making sure our community becomes more accessible and inclusive of people with disability. You can find out more about how we are rolling out ILC in the ILC Commissioning Framework, which is our action plan for ILC.

Afai ete fia maua se fesoasoani i le faafesoota'iga o le NDIS, valaau le Auaunaga o Faaliliuupu ma Faamatalaupu i le 131 450 faamolemole.

If you need help contacting the NDIS, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450.