NDIS in Samoan

Poo le Faaperetania/Igilisi ua le o sau ulua'i gagana?

Is English not your first language?

Magaala o La'u Sui Auai

Afai ete fia maua se fesoasoani i le faafesoota'iga o le NDIS, valaau le Auaunaga o Faaliliuupu ma Faamatalaupu i le 131 450 faamolemole.

If you need help contacting the NDIS, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450.