NDIS in Assyrian

ܐܸܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ

ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ

450 131 (Translating and Interpreting Service (TIS)).   

ܡܲܕܪ̈ܲܣܝܵܬܹܐ ܠ NDIS

ܐܲܚܢܲܢ ܡܲܕܪܘܼܣܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܙܲܘܘܼܕܹܐ ܝܘܲܚ ܒܝܼܘܿܗܿ NDIS.

ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܠ:

 • ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܝܼܘܿܗܿ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS.
 • ܕܵܐܟܼܝܼ ܟܹܐ ܡܲܒܪܲܚ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.
 • ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܒܝܼܘܿܗܿ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ
 • ܣܲܓܼܲܠܬܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܝܘܲܚ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܹܚ ܒܝܼܹܗ NDIS. ܠܲܝܬ ܬܵܡܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܠܕܵܐܟܼܝܼ ܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܘܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܲܚ ܡܲܘܸܠܲܚ ܬܚܘܿܬ NDIS.

ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܲܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܲܚ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܩܵܐ ܫܵܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܘܒܕܲܥܬܝܼܕ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܹܐܠܲܢ ܚܲܕ ܛܲܟܼܣܵܐ (ܣܸܣܬܝܼܡܵܐ) ܚܲܕܬܵܐ ܕܟܘܼܡܦܝܘܼܬܸܪ ܘܡܘܼܕܪܸܣܠܲܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܲܚ ܒܝܼܘܿܗܿ. ܫܘܼܪܝܹܐ ܝܘܲܚ ܡܲܩܪܘܼܒܼܹܐ ܠܛܲܟܼܣܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܟܘܼܡܦܝܘܼܬܸܪ ܕܕܝܼܲܢ ܘܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܠܡܲܕܪ̈ܲܣܝܵܬܹܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ.

ܠܲܝܬ ܐܵܦܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐ ܩܲܕܸܡܵܢܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܫܵܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܣܵܢܕܵܢܲܝ̈ܗܝ ܠܥܒܼܵܕܵܐ ܗܵܕܝܼܵܐ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܐܵܬܝܵܢܬܵܐ ܓܵܘ ܚܙܘܼܩܝܵܘܟܼܘܿܢ ܕ NDIS، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ ܕܐܲܟܸܕܲܚ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ.

ܟܠ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܕܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ، ܒܸܕ ܐܵܡܪܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܟܘܼܡܦܝܘܼܬܸܪ ܝܼܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܐܲܟܝܼܕܹܐ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝܼ ܠܣܒܵܪܵܐ ܘܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܪܸܟܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܐܲܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܲܝܟܼ ܣܵܢܕܵܢܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܕܪ̈ܲܣܝܵܬܹܐ ܕܕܝܼܲܢ ܡܼܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܕܝܼܲܢ.

ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ

NDIS ܡܵܨܹܐ ܕܣܵܢܹܕ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܐܵܦ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ ܫܵܘܬܦܵܢܵܐ ܓܵܘ NDIS.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܥܘܼܡܪܵܘܟܼܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܒܹܝܠ 9 ܘ 64 ܫܸܢܹ̈ܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܐܵܣܪܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܡ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܩܵܪܲܚ ܠܹܗ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ.

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܫܲܒܼܪܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܼܢ 9 ܫܸܢܹ̈ܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܡܙܲܘܸܕܲܚ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܒܟܼܝܼܪܵܝܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 65 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܝܵܗܒܼܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܣܵܢܕܝܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ.

ܠܩܢܵܝܵܐ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܝܲܢ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܒܟܼܝܼܪܵܝܹܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ:

 • ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܕ NDIS .
 • .1800 800 110 ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ.

 • ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131 450 ܘܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ NDIS.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ .

ܩܲܕܲܡܬܵܐ ܩܵܐ NDIS

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܝܼܘܿܗܿ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܒܸܕ ܫܲܚܠܸܦܵܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܼܢ NDIS، ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܗܲܝܸܪܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS.

ܠܩܲܕܘܼܡܹܐ ܩܵܐ NDIS، ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ‘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܓܵܘ NDIS ’(my NDIS contact). ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܓܵܘ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܘܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܘܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܓܵܘ NDIS.

ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ:

 • ܝܵܗܒܼܝܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ NDIS.
 • ܗܲܝܸܪܝܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܵܢܝܼܬܘܿܢ.
 • ܣܵܢܕܝܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS.

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܓܵܘ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܕ NDIS ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܚܕܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (NDIA).

ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕ NDIS ܝܼܢܵܐ:

 • ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕܫܲܒܼܪܘܼܬܵܐ ܒܟܼܝܼܪܵܝܬܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܼܢ 9 ܫܸܢܹ̈ܐ.
 • ܡܣܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܕܦܢܝܼܬܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܬܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܘܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܒܹܝܠ 9 ـ 64 ܫܸܢܹ̈ܐ.

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܓܵܘ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܓܵܘ NDIA ܐܸܢ:

 • ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ.
 • ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܩܛܝܼܪܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܒܲܝܬܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ.
 • ܓܵܘ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܝܲܢ ܝܬܵܒܼܬܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܵܐ.

ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܕܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܩܵܪܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕ 21 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܡܲܝܕܸܥܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܘܼܣܩܵܢܲܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܒܲܠܟܵܐ ܐܵܦ ܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܫܵܘܬܦܵܢܵܐ ܓܵܘ NDIS. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܲܡ ܫܲܪܸܟܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܥܲܡܲܢ ܓܵܘ ܒܵܥܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ ܕܛܲܘܸܪܲܚ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܦܲܫܩܲܚ ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ. ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ ܕܐܵܣܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟܼܘܿܢ.

ܠܥܒܼܵܕܵܐ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܝܲܢ ܠܩܲܕܘܼܡܹܐ ܩܵܐ NDIS، ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ:

 • ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܓܵܘ ܚܲܕ ܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܕ NDIS .
 • .1800 800 110 ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ.

 • ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131 450 ܘܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ NDIS.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܲܕܲܡܬܵܐ ܩܵܐ NDIS .

ܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܫܵܘܬܦܵܢܵܐ ܓܵܘ NDIS ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS.

ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܹܗ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ:

 • ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܘܒܘܼܬ ܢܝܼܫܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.
 • ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ.
 • ܡܘܿܕܝ݉ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܪܥܵܐ NDIS ܩܵܐܠܲܝܗܝ.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܟ̰ܝܼܕܹܐ ܠܚܕܵܐ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܥܲܡ ܚܲܛܸܛܵܢܵܐ ܕ NDIA ܗܿܘ ܕܡܛܘܼܘܸܪܹܐ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܚܲܕ ܚܲܛܸܛܵܢܵܐ ܕ NDIA ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ:

 • ܕܟܹܐ ܦܵܠܹܚ ܓܵܘ NDIA.
 • ܕܟܹܐ ܡܲܒܪܹܐ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕ NDIS.
 • ܕܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܕ NDIS.
 • ܕܟܹܐ ܛܲܘܸܪ ܠܡܲܣܲܐܬܵܐ (budget) ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܓܵܘ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ، ܚܲܛܸܛܵܢܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܕ NDIA ܒܸܕ ܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܬ:

 • ܡܲܣܲܐܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ.
 • ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܫܩܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.
 • ܕܵܐܟܼܝܼ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.
 • ܣܲܓܼܲܠܬܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.
 • ܟܠܚܲܕ ܡܼܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܕܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܫܲܕܪܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܕܵܐ ܢܘܼܣܟܼܵܐ ܡܼܢ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܬܲܪܥܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ (portal) ܕܫܵܘܬܦܵܢܵܐ ܕ my NDIS ܘܬܘܼܠܚܵܡܵܐ (app) ܕ my NDIS ܩܵܐ ܕܓܲܫܩܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܓܵܘ ܛܲܟܼܣܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܟܘܼܡܦܝܘܼܬܸܪ ܕܕܝܼܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܫܵܘܬܦܵܢܵܐ ܕ myplace ܩܵܐ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܓܵܘ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡܹܗ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ:

 • ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ.
 • ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܵܗܒܼܝܼܬܘܿܢ ܘܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ NDIS.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܪܵܝܬܲܝܗܝ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܘܲܠܬܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܝܲܢ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܥܲܝܕܵܢܵܐ (coach) ܕܒܣܵܡܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܵܢܝܼܬܘܿܢ

ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܡܼܢ ܚܲܕ:

 • ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ــ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ ܕܚܲܛܸܛܝܼܬܘܿܢ ܘܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.
 • ܡܥܲܝܕܵܢܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ــ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܣܵܢܹܕܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ، ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕ my NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܸܕ ܡܲܚܫܸܚ ܚܕܵܐ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܕܛܲܒܲܩܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕ my NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܸܕ ܨܲܚܨܹܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܓܵܘ ܫܲܢ݉ܬܵܐ ܩܵܐ ܕܒܲܩܸܪܵܘܟܼܘܿܢ ܕܵܐܟܼܝܼ ܝܬܘܿܢ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܠܲܩܵܕ݉ܡܵܐ ܒܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܣܵܗܡܹ̈ܐ ܕ ܦܲܪܡ݂ܝܡܘܼܢ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ (understand your plan) ܘܕ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ (using your plan) ܕܡܼܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܢ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ.

ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕܡܲܥܢܵܝܲܝܗܝ ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ، ܒܘܼܫ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܝܲܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ.

ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܠܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ـ ܚܕܵܐ ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܬܢܵܝܬܵܐ ܕܡܩܲܝܡܲܢܬܵܐ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ.

ܚܕܵܐ ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܚܲܕ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܗܵܫܵܝܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ. ܚܕܵܐ ܬܢܵܝܬܵܐ ܕܡܩܲܝܡܲܢܬܵܐ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܢܲܢ ܫܲܚܠܸܦܲܚܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܚܲܕܬܵܐ.

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܓܵܘ NDIS، ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܝܲܢ ܡܥܲܝܕܵܢܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܨܝܼ ܕܦܲܫܩܝܼ ܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܘܲܚ ܐܸܠܲܝܗܝ ܩܵܐ ܕܫܵܩܠܲܚ ܩܛܵܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܠܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ (changing your plan).

ܡܙܲܘܸܕܵܢ̈ܝܼ

ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܠܵܐ ܗܵܘܹܐܠܹܗ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܡܵܘܥܕܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ (service bookings).

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܘܲܠܬܵܐ ܡܕܘܼܒܸܪܬܵܐ ܒܝܲܕ NDIA، ܝܲܢ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܝܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܚܲܝܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܕܘܼܒܵܪܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ، ܓܵܪܲܓ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܐܲܝܢܝܼ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܼܝܼ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܩܵܐ ܕܡܣܲܓܼܸܠܲܚ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܩܵܪܲܚܠܗܘܿܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܣܘܼܓܼܸܠܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ‘ܡܙܲܘܸܕܵܢ̈ܝܼ’ (my providers). ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܨܝܼ ܡܲܩܪܸܒܼܝܼ ܒܵܥܘܼܝܵܬܹ̈ܐ (claims) ܕܲܠܩܘܼܒܼܠ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܢܝܼ ܡܲܩܪܸܒܼܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

ܣܲܓܼܲܠܬܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗܿ ܝܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܝܘܲܚ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܲܚ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܕܦܵܪܥܲܚ ܠܗܘܿܢ.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕܸܬܝܼܬܘܿܢ ܝܲܢ ܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢ̈ܝܼ (my providers).

ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ NDIS

ܩܵܐ ܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܵܐ (ܕܠܵܐ ܗܵܩܵܐ) ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܹܦ̮ܘܿܢ450 131 ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ NDIS.

ܐܵܦ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܓܵܘ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܪܝܸܙ ܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܓ̰ܵܡܥܹܐ ܝܲܢ ܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܵܦ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܹܐ ܡܵܨܝܵܢܵܐ ܕܡܲܪܝܸܙ ܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓ̰ܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܝܲܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܹܗ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܕ NDIS ܘܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ. ܡܲܫܟܼܚܘܼܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܗܿܘ ܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܕ NDIS ܒܘܼܫ ܩܘܼܪܒܵܐ ܐܸܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܼܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS.

ܗܵܣܵܢܵܝ ܩܪܵܝܬܵܐ 

ܐܵܦ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ NDIS ܝܼܠܵܗܿ ܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ ܠܗܵܣܵܢܵܝ ܩܪܵܝܬܵܐ (Easy Read). ܪܵܒܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܫܟܼܚܝܼ ܕܚܒܼܝܼܫܬܵܐ ܕܗܵܣܵܢܵܝ ܩܪܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܡܵܪܲܬ ܦܵܝܕܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܕܩܪܵܝܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ.

ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠܟܬܵܒܼܘܿܢܹ̈ܐ ܘܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܕ NDIS ܩܵܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܚܒܼܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ Easy Read.

ܡܲܨܠܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹܐ ܘܕܩܒܼܵܠܝܵܬܹܐ ܘܕܚܘܼܫܵܒ݂ܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹܐ:

ܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ ܕܦܪܝܼܫܘܼܬܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܝܬܵܐ

 ܐܲܚܢܲܢ ܛܘܼܘܸܪܠܲܢ ܘܥܒܼܝܼܕܠܲܢ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܡܸܫܬܲܪܟܵܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ ܕܦܪܝܼܫܘܼܬܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܝܬܵܐ (CALD) ܩܵܐ ܫܲܢ݉ܬܵܐ ܕ 2024 ܗܲܠ 2028 (ܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ). 

ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܡܸܫܬܲܪܟܵܢܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܼܠܹܗ ܐܲܚܢܲܢ ܦܠܝܼܚܠܲܢ ܥܲܡ ܘܝܠܝܼܦܠܲܢ ܡܼܢ ܫܲܘܬܦܵܢܹܐ، ܚܲܒܼܪܵܢܹܐ، ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܝܵܨܘܿܦܹܐ، ܦܵܠܵܚܹܐ ܕ NDIS، ܘܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܥܒܼܝܼܕܠܲܢ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܡܸܫܬܲܪܟܵܢܵܐ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ ܥܲܡ ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ 800 ܐ݉ܢܵܫܹܐ ܡܼܢ ܒܵܬܪܵܝܘܵܬܹܐ ܕ CALD. 

ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܘܵܠܝܼܬܲܢ ܩܵܐ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܕܗܵܘܹܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܩܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܬܲܡܸܡܲܚ ܠܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܘܠܸܫܵܢܵܝܹܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܫܲܘܬܦܵܢܹܐ ܕܕܝܼܲܢ.

ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܲܢ ܒܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܛܘܼܘܸܪܠܲܢ ܘܥܒܼܝܼܕܠܲܢ ܚܲܕ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܡܸܫܬܲܪܟܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܥܒܼܵܕܵܐ.

ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܥܒܼܵܕܵܐ ܒܸܪܫܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܘܲܚ ܕܫܵܩܠܲܚ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ. ܐܝܼܬ 28 ܥܒܼܵܕܹܐ ܩܵܐ ܬܲܡܘܼܡܹܐ. 

ܡܲܨܠܝܼܡܘܼܢ ܠܹܗ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܓܕܝܼܡܵܐ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ ܕ CALD :

ܡܲܨܠܝܼܡܘܼܢ ܠܵܗܿ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܗܵܣܵܢܵܝ ܩܪܵܝܬܵܐ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ ܕ CALD ܘܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܥܒܼܵܕܵܐ:

ܡܲܨܠܝܼܡܘܼܢ ܠܐܲܨܲܚܬܵܐ ܟܡܝܼܠܬܵܐ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܝܼܵܐ ܕ CALD ܘܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܥܒܼܵܕܵܐ:

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
20 June 2024
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?