NDIS in Vietnamese

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc liên hệ với NDIS, xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450. 

Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ 

Language interpreting services

Tập sách dành cho người tham gia 

Ba tập sách dành cho người tham gia được soạn thảo để trợ giúp cho người khuyết tật và người tham gia trên suốt lộ trình NDIS của họ 

Tập sách 1 –  Nộp đơn xin NDIS   

Booklet 1 – Applying for the NDIS

Trong tài liệu này có những gì? 

NDIS làm gì? 

Ai giúp cung cấp NDIS? 

Các bước nộp đơn xin NDIS 

Tài trợ của NDIS trả cho những gì? 

Tập sách 2 –  Lập kế hoạch NDIS của quý vị 

Booklet 2 – Creating your NDIS plan

Trong tài liệu này có những gì? 

Chuẩn bị cho buổi bàn thảo lập kế hoạch của quý vị 

Quý vị lập kế hoạch như thế nào? 

Thông tin về các mục tiêu của quý vị 

Tập sách 3 – Sử dụng Kế hoạch NDIS của quý vị 

Booklet 3 – Using your NDIS plan

Trong tài liệu này có những gì?

Quý vị bắt đầu kế hoạch NDIS của mình như thế nào? 

Sử dụng kế hoạch của quý vị 

Bắt đầu các hỗ trợ và dịch vụ của quý vị 

Duyệt lại kế hoạch của quý vị 

Giúp con quý vị 

Help for your child

Participant Service Charter

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

Khuyết tật tâm lý xã hội là thuật ngữ dùng để miêu tả tình trạng khuyết tật có thể do các vấn đề về sức khoẻ tâm thần gây ra.

Psychosocial disability is the term used to describe disabilities that may arise from mental health issues.

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Lộ trình NDIS Nhóm khiếm thính 0-6 tuổi

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Guide to self-management

Hướng dẫn này sẽ giúp mọi người hiểu những lợi ích của việc tự quản lý, vai trò và trách nhiệm và làm thế nào để tự quản lý một cách hiệu quả.

This guide will help people understand the benefits of self-management, roles and responsibilities and how to self-manage effectively.

Hướng dẫn tự quản lý

Guide to self-management

Chiến lược Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ 2018

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Chiến lược Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ 2018

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Chiến lược LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Chiến lược LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Glossary of NDIS key words

Thuật ngữ thông dụng cho NDIS

Glossary of NDIS key words

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
28 March 2024