NDIS in Vietnamese

Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ

Cải tiến NDIS

Chúng tôi đang cải tiến cách chúng tôi cung cấp NDIS.

Có một số thay đổi đối với:

 • Cách thức quý vị nộp đơn xin NDIS.
 • Cách chúng tôi lập kế hoạch của quý vị.
 • Cách thức chúng tôi thay đổi kế hoạch của quý vị.
 • Ghi nhận cơ sở cung cấp dịch vụ trong kế hoạch của quý vị.

Chúng tôi không thay đổi các quy tắc hoặc cách thức hoạt động của NDIS. Không có thay đổi nào về cách chúng tôi đưa ra quyết định và những gì chúng tôi có thể tài trợ theo chương trình NDIS.

Để giúp chúng tôi mang lại kết quả tốt hơn cho những người tham gia hiện nay và trong tương lai, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống máy tính mới và cải thiện cách làm việc.

Chúng tôi đã bắt đầu giới thiệu hệ thống máy tính mới và cải tiến quy trình trên khắp nước Úc.

Người nộp đơn, người tham gia hoặc người ủng hộ không cần phải làm gì ngay bây giờ.

Khi quý vị đến bước tiếp theo trong hành trình NDIS của mình, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để đảm bảo quý vị có sự hỗ trợ và thông tin mà quý vị cần.

Mỗi lần cùng  làm việc với nhau, chúng tôi sẽ cho quý vị biết hệ thống máy tính nào chứa kế hoạch của quý vị. Đây là để quý vị có thể biết chắc về những gì sẽ xảy ra  và quý vị có thể chia sẻ thông tin này với những người quan trọng đối với quý vị, chẳng hạn như những người bênh vực hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ của quý vị.

Quý vị có thể đọc thêm về những cải tiến trên trang mạng của chúng tôi.

Tạo kết nối

NDIS có thể hỗ trợ người khuyết tật, ngay cả khi họ không phải là người tham  
gia NDIS.

Nếu quý vị từ 9 đến 64 tuổi, chúng tôi có thể kết nối quý vị với các dịch vụ và hỗ trợ thuộc cộng đồng của quý vị. Chúng tôi gọi đây là kết nối cộng đồng.

Nếu quý vị cần sự hỗ trợ cho trẻ dưới 9 tuổi, chúng tôi có thể cung cấp các kết nối sớm .

Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, chúng tôi có thể cho quý vị biết thông tin về các dịch vụ chăm sóc người cao niên nào có thể hỗ trợ quý vị.

Để có được kết nối cộng đồng hoặc kết nối sớm, quý vị có thể:

 • Nói chuyện với một ai đó tại văn phòng NDIS .
 • Gọi chúng tôi qua số 1800 800 110.
 • Hãy gọi cho Dịch vụ Thông và Phiên dịch qua số 131 450 và yêu cầu nói chuyện với NDIS.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tạo kết nối .

Nộp đơn xin NDIS

Cách thức quý vị nộp đơn xin NDIS sẽ thay đổi.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện cho chương trình NDIS, chúng tôi sẽ giúp quý vị nộp đơn xin NDIS.

Để nộp đơn xin NDIS, quý vị sẽ cần 'người liên hệ NDIS của tôi'. Người liên hệ NDIS của tôi là người liên hệ chính cho quý vị và gia đình quý vị trong chương trình NDIS.

Họ sẽ:

 • Cung cấp thông tin về NDIS. 
 • Giúp quý vị hiểu những hỗ trợ nào quý vị có thể nhận được. 
 • Hỗ trợ quý vị nộp đơn xin NDIS.

Người liên hệ NDIS của tôi có thể là một đối tác của chương trình NDIS hoặc nhân viên của Cơ quan Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc (NDIA).

Các đối tác NDIS là:

 • Đối tác thời thơ ấu là người trợ giúp trẻ dưới 9 tuổi.
 • Điều phối viên khu vực địa phương là người trợ giúp những người khuyết tật từ 9-64 tuổi.

Người liên hệ NDIS của tôi sẽ là một người tại NDIA nếu quý vị:

 • Sống ở một vùng hẻo lánh của Úc.
 • Có nhu cầu hỗ trợ phức tạp.
 • Là một người trẻ tuổi ở trong khu chăm sóc cao niên nội trú.
 • Ở trong bệnh viện hoặc môi trường tư pháp.

Sau khi quý vị nộp đơn xin NDIS, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong vòng 21 ngày để cho quý vị biết quyết định của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị sẽ trở thành người tham gia vào chương trình NDIS. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý vị đã ghi trong đơn xin của mình để soạn thảo kế hoạch NDIS đầu tiên của quý vị.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ giải thích lý do. Đối tác NDIS sẽ giúp quý vị kết nối với các hỗ trợ trong cộng đồng của quý vị.

Để kết nối với các dịch vụ và hỗ trợ trong cộng đồng của quý vị hoặc để nộp đơn xin NDIS, quý vị có thể:

 • Nói chuyện với một ai đó tại văn phòng NDIS .
 • Gọi chúng tôi qua số 1800 800 110.
 • Hãy gọi cho Dịch vụ Thông và Phiên dịch qua số 131 450 và yêu cầu nói chuyện với NDIS.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập nộp đơn xin NDIS .

Lập kế hoạch của quý vị

Khi quý vị trở thành người tham gia của NDIS, quý vị sẽ nhận được một bản kế hoạch NDIS.

Kế hoạch NDIS là một tài liệu có thông tin về:

 • Quý vị và các mục tiêu của mình.
 • Các hỗ trợ quý vị cần.
 • Những hỗ trợ nào mà NDIS sẽ chi trả.

Quý vị sẽ được mời dự một cuộc họp lập kế hoạch với người lập kế hoạch NDIA, đó là người soạn thảo kế hoạch của quý vị.

Người lập kế hoạch NDIA là người:

 • Làm việc ở NDIA.
 • Lập các kế hoạch NDIS mới.
 • Thay đổi kế hoạch NDIS. 
 • Phát triển ngân quỹ dành cho kế hoạch NDIS của quý vị.

Tại cuộc họp kế hoạch của quý vị, người lập kế hoạch NDIA sẽ nói chuyện với quý vị về:

 • Ngân quỹ kế hoạch và hỗ trợ của quý vị.
 • Các quyết định họ đưa ra về kế hoạch của quý vị.
 • Cách quý vị muốn quản lý kế hoạch của mình.
 • Ghi nhận cơ sở cung cấp dịch vụ cho kế hoạch của quý vị.
 • Bất kỳ thay đổi mà quý vị nghĩ là cần thiết cho kế hoạch của mình.

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bản kế hoạch NDIS của quý vị. Quý vị có thể sử dụng cổng thông tin người tham gia NDIS của tôi và ứng dụng my NDIS của tôi để xem kế hoạch của quý vị.

Nếu quý vị không có kế hoạch trong hệ thống máy tính mới của chúng tôi, quý vị nên tiếp tục sử dụng cổng thông tin người tham gia myplace để yêu cầu thanh toán.

Người liên hệ NDIS của tôi là người tốt nhất để trao đổi nếu quý vị:

 • Có thắc mắc.
 • Cần hỗ trợ khi quý vị giao tiếp với NDIS.

Quý vị có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ trong kế hoạch của mình.

Nếu quý vị có ngân quỹ trong kế hoạch cho sự điều phối hỗ trợ hoặc dịch vụ huấn luyện viên phục hồi, quý vị có thể nhận trợ giúp để sử dụng kế hoạch của mình từ:

 • Điều phối viên hỗ trợ – người giúp quý vị lập kế hoạch và sử dụng các hỗ trợ dành cho quý vị. 
 • Huấn luyện viên phục hồi – người hỗ trợ quý vị về sức khỏe tâm thần của quý vị.

Sau khi quý vị nhận được kế hoạch NDIS của mình, người liên hệ NDIS của tôi sẽ tổ chức một cuộc họp thực hiện kế hoạch để giúp quý vị sử dụng kế hoạch của mình.

Người liên hệ NDIS của tôi sẽ kiểm tra với quý vị mỗi năm một lần để hỏi xem quý vị đang thực hiện kế hoạch của mình như thế nào.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các phần hiểu kế hoạch của quý vịsử dụng kế hoạch của quý vị trên trang mạng của chúng tôi.

Thay đổi kế hoạch của quý vị

Nếu quý vị có những thay đổi trong cuộc sống có nghĩa là quý vị cần nhiều hơn, ít hơn hoặc các hỗ trợ khác nhau, quý vị có thể yêu cầu thay đổi kế hoạch của mình bất cứ lúc nào.

Có hai cách để thay đổi kế hoạch của quý vị - thay đổi kế hoạch hoặc đánh giá lại  
kế hoạch.

Thay đổi kế hoạch là một thay đổi nhỏ đối với kế hoạch hiện tại của quý vị. Đánh giá lại kế hoạch là khi chúng tôi thay thế kế hoạch của quý vị bằng một kế hoạch mới.

Người liên hệ NDIS của tôi, điều phối viên hỗ trợ hoặc huấn luyện viên phục hồi của quý vị có thể giải thích thông tin và bằng chứng mà chúng tôi cần để quyết định thay đổi kế hoạch của quý vị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập thay đổi kế hoạch của quý vị .

Cơ sở cung cấp của tôi

Kế hoạch NDIS mới của quý vị sẽ không có đặt dịch vụ.

Nếu quý vị có nguồn tài trợ do NDIA quản lý, chỗ ở dành cho người khuyết tật chuyên biệt, hỗ trợ sinh hoạt và sống tại nhà hoặc hỗ trợ hành vi trong kế hoạch của mình, quý vị cần cho chúng tôi biết cơ sở nào cung cấp những hỗ trợ cho quý vị để chúng tôi có thể ghi xuống các cơ sở này trong kế hoạch của quý vị.

Chúng tôi gọi các cơ sở cung cấp dịch vụ được ghi trong kế hoạch của quý vị là 'cơ sở cung cấp của tôi'. Các cơ sở cung cấp dịch vụ trong kế hoạch của quý vị có thể đưa ra khiếu nại chống lại kế hoạch NDIS của quý vị khi họ cung cấp các hỗ trợ cho quý vị.

Việc ghi nhận cơ sở cung cấp dịch vụ trong kế hoạch của quý vị có nghĩa là chúng tôi không cần phải kiểm tra với quý vị trước khi chi trả cho họ.

Quý vị có thể cập nhật hoặc thay đổi cơ sở cung cấp của tôi vào bất cứ lúc nào.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập cơ sở cung cấp của tôi .

Liên hệ với NDIS

Để có một dịch giả hoặc thông dịch viên miễn phí, hãy gọi 131 450 và yêu cầu nói chuyện với NDIS.

Người liên hệ NDIS của tôi cũng có thể sắp xếp một thông dịch viên khi họ gặp hoặc nói chuyện với quý vị.

Cơ sở cung cấp dịch vụ của quý vị cũng có thể sắp xếp một thông dịch viên khi quý vị gặp hoặc nói chuyện với họ.

Quý vị cũng có thể đến văn phòng NDIS và yêu cầu nói chuyện với thông dịch viên. Tìm xem văn phòng NDIS gần nhất của quý vị nằm ở đâu trên trang mạng của NDIS.

Dễ Đọc

Thông tin về NDIS cũng được dịch để Dễ Đọc. Nhiều người tìm thấy nội dung Dễ Đọc là hữu ích, kể cả những người gặp khó khăn khi đọc tiếng Anh.

Truy cập trang tập sách nhỏ và tờ thông tin trên trang mạng NDIS để xem nội dung Dễ Đọc.

Tải xuống chính sách về Thắc mắc, Khiếu nại và Phản hồi:

Chiến Lược Đa Dạng về Văn Hóa và Ngôn Ngữ

Chúng tôi đã phát triển và đồng thiết kế Chiến lược Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ (CALD) 2024–2028 (Chiến lược). 

Đồng thiết kế có nghĩa là chúng tôi đã học hỏi và cùng làm việc với những người tham gia, bạn bè, gia đình, người chăm sóc, nhân viên NDIS và cộng đồng người khuyết tật. 

Chúng tôi đồng thiết kế Chiến lược với hơn 800 người có nguồn gốc CALD. 

Cam kết của chúng tôi là cải thiện chương trình NDIS để có thể đáp ứng nhu cầu về văn hóa và ngôn ngữ của mọi người tham gia vào chương trình. 

Để giúp chúng tôi thực hiện Chiến lược, chúng tôi đã phát triển và đồng thiết kế bản Kế hoạch Hành động. 

Kế hoạch này phác thảo các bước khác biệt mà chúng tôi cần phải làm để thực hiện Chiến lược. Trong đó có 28 hành động cần hoàn thành. 
 
Hãy tải xuống phiên bản Tóm tắt Chiến lược CALD:

Tải xuống phiên bản Dễ Đọc của Chiến lược và Kế hoạch Hành động CALD:

Tải xuống phiên bản đầy đủ của Chiến lược và Kế hoạch Hành động CALD:

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
20 June 2024