NDIS in Vietnamese

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn phải không?

Is English not your first language?

Lộ trình NDIS Nhóm khiếm thính 0-6 tuổi

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Con đường tham gia của tôi

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc liên hệ với NDIS, xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 1800 800 110

Text telephone

Phone 1800 555 727
then ask for 1800 800 110

National relay service

Visit the National Relay Service (External website) website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
4 February 2019