Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ

Tờ thông tin này bao gồm thông tin dành cho người khuyết tật cần dịch vụ thông dịch ngôn ngữ.

Những điều quý vị cần biết

Dịch vụ Thông dịch là sự chuyển đổi các lời trao đổi từ ngôn ngữ của người chọn sử dụng ngôn ngữ đó sang tiếng Anh. Các Dịch vụ Thông dịch được cung cấp bởi TIS National, đại diện cho Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (NDIS).

TIS National ký hợp đồng với hơn 3.000 thông dịch viên được chứng nhận trên toàn nước Úc, phục vụ hơn 160 ngôn ngữ khác nhau.

Cách thức gọi điện đến NDIS

Quý vị có thể gọi thẳng tới TIS National theo số 131 450 để yêu cầu nói chuyện với NDIS ở số 1800 800 110.

Hiểu về NDIS

Người tham gia NDIS và người chăm sóc không bị tính phí cho các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ.

Vai trò của thông dịch viên là dịch các nội dung được trao đổi. Điều này có nghĩa là họ không thể đưa ra cho quý vị lời khuyên về NDIS.

Nhân viên Lập Kế hoạch NDIS, Dịch vụ Can thiệp Sớm Những năm Đầu đời (Early Childhood Early Intervention Services) và Dịch vụ Điều hợp Khu vực Địa phương (Local Area Coordination Services) có thể giúp quý vị sắp xếp một thông dịch viên.

Lập kế hoạch

Nhân viên Lập Kế hoạch NDIS, Dịch vụ Can thiệp Sớm Những năm Đầu đời (Early Childhood Early Intervention Services), Dịch vụ Điều hợp Khu vực Địa phương (Local Area Coordination Services) hay Điều hợp viên Hỗ trợ của quý vị sẽ sắp xếp một thông dịch viên được chứng nhận cho quý vị.

Quý vị có thể dẫn theo một thành viên gia đình hay bạn nói được tiếng Anh tới cuộc hẹn, nhưng NDIS vẫn sắp xếp cho quý vị một thông dịch viên.

Khi có thể, thông dịch viên sẽ được đặt hẹn cho các cuộc họp trực diện với NDIS của quý vị, trong khi dịch vụ thông dịch qua điện thoại sẽ được sử dụng cho các cuộc trao đổi ngắn gọn, đơn giản.

NDIS có thể cung cấp một kế hoạch cho người tham gia bằng ngôn ngữ mà quý vị hay người chăm sóc lựa chọn.

Sử dụng Kế hoạch NDIS của quý vị

Nhà cung cấp dịch vụ NDIS của quý vị có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ thông dịch để giúp quý vị sử dụng các dịch vụ hỗ trợ mà quý vị đã tài trợ trong kế hoạch của mình.

Nhà cung cấp Dịch vụ NDIS hay Điều hợp viên Hỗ trợ của quý vị sẽ sắp xếp một thông dịch viên hỗ trợ ngôn ngữ trực tiếp hay qua điện thoại.

Các hỗ trợ thông dịch ngôn ngữ không nằm trong kế hoạch NDIS của quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu Nhà cung cấp Dịch vụ NDIS của mình sắp xếp một thông dịch viên nhất định cho mỗi lần gặp họ, ví dụ, nếu quý vị muốn cùng một thông dịch viên hay chọn thông dịch viên là nam hoặc nữ.

Nhà cung cấp NDIS có đăng bạ, bao gồm Điều hợp viên Hỗ trợ, có thể đăng ký với TIS National để cho phép người tham gia NDIS và người chăm sóc của họ tiếp cận với các thông dịch viên do NDIS tài trợ.

Muốn biết thêm thông tin

NDIS – 1800 800 110

Đối với người cần thông dịch viên

TIS National 131 450

Đối với người bị khiếm thính hay nói khó

TTY: 1800 555 677

Nói và Nghe: 1800 555 727

Tiếp âm internet: Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc

www.relayservice.gov.au

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020