Khuyết tật tâm lý xã hội, phục hồi và NDIS

Khuyết tật tâm lý xã hội, phục hồi và NDIS

Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (NDIS-National Disability Insurance Scheme) là cách thức mới cung cấp các trợ giúp cho người khuyết tật để những người này có thể vui hưởng cuộc sống bình thường. Chương trình NDIS thừa nhận rằng nhu cầu và mục tiêu của mỗi người khác nhau.

Khuyết tật tâm lý xã hội là gì?

Khuyết tật tâm lý xã hội là thuật ngữ dùng để miêu tả tình trạng khuyết tật có thể do các vấn đề về sức khoẻ tâm thần gây ra. Mặc dù không phải người nào mắc bệnh tâm thần cũng đều bị khuyết tật về tâm lý xã hội thế nhưng người nào bị tình trạng này có thể bị những ảnh hưởng nghiêm trọng và những thiệt thòi về mặt xã hội. Người bị khuyết tật đáng kể có thể trở thành vĩnh viễn có thể đủ điều kiện nhận các trợ giúp của NDIS.

Hồi phục là gì?

Khi người nào đó nói về hồi phục sức khoẻ tâm thần, những người này đang thực sự muốn tạo dựng cuộc sống hữu dụng, bất kể tình trạng sức khoẻ tâm thần của họ như thế nào.

Điều này không có nghĩa là họ sống mà không bị các triệu chứng của bệnh tâm thần hay khiếm khuyết và khuyết tật mà bệnh tâm thần mang lại. Ngay cả những người mà các vấn đề về bệnh tâm thần của họ đã được đối phó hiệu quả, thì những giai đoạn bệnh nặng hơn vẫn có thể xảy ra. Việc này có thể gây ra những khiếm khuyết về chức năng và khuyết tật về tâm lý xã hội có thể xảy ra trong từng giai đoạn hay dai dẳng, gây tổn hại và kéo dài.

Hồi phục là làm sao để đạt được trạng thái tối ưu của cá nhân, tình trạng khoẻ mạnh về mặt xã hội và cảm xúc như định nghĩa bởi mỗi cá nhân dù đang sống mang bệnh hay đang hồi phục sau khi bị bệnh tâm thần.

Chúng tôi cam kết bảo đảm rằng việc hồi phục và quy cách thực hành phục hồi giúp lấy lại niềm hy vọng sẽ được trợ giúp cho người tham gia bị khuyết tật tâm lý xã hội thông qua việc thiết kế và thực hiện NDIS.

Điều quan trọng là chúng tôi hiểu rằng hy vọng và lạc quan là những yếu tố mang lại sự hồi phục. Chương trình NDIS sẽ cung cấp:

  • Sự lựa chọn và chủ động của người tham gia: con đường hồi phục được đánh giá tốt nhất bởi người tham gia. Những trợ giúp gồm tạo dựng khả năng để tự quản lý kể cả việc chọn sự trợ giúp và cơ sở nào cung cấp các trợ giúp này.
  • Cam kết trợ giúp và tài trợ trọn đời theo yêu cầu: Việc hồi phục là điều có thể được. Cuộc hành trình là của cá nhân và trợ giúp khi quý vị cần là yếu tố then chốt để hồi phục.
  • Gia tăng tính độc lập và tham gia vào xã hội và kinh tế: tham gia vào với cộng đồng thông qua sự đóng góp cho xã hội, giáo dục và nhân dụng giúp tạo dựng tính thích nghi và sống có mục đích. NDIS cam kết tài trợ cho các trợ giúp giúp người tham gia tăng thêm tính độc lập và xã hội và tham gia kinh tế.
  • Hỗ trợ phương thức cộng tác: Trợ giúp được cung cấp theo NDIS được chú trọng vào tình trạng khuyết tật nhưng theo hướng hồi phục. Nó được kết nối với các trợ giúp khác nhau nếu cần.

NDIS sẽ trợ giúp tôi như thế nào?

NDIS là cách thức mới cung cấp các trợ giúp cho những người bị khuyết tật tâm lý xã hội và hoạt động để tạo được những tác động tích cực trong đời sống hằng ngày của quý vị. Nó sẽ mang đến những cơ hội trong cộng đồng và sự chắc chắn về khoản tài trợ dành cho các trợ giúp và cho phép người tham gia có được nhiều lựa chọn và chủ động đối với cách thức trợ giúp được cung cấp như thế nào. Toàn bộ số ngân khoản tài trợ dành cho các trợ giúp khuyết tật sẽ gần gấp đôi số tài trợ trong hệ thống cũ khi NDIS được triển khai toàn diện vào năm 2019.

Tôi có được sự linh động nào?

NDIS được thiết kế để linh động và đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng người tham gia. Chúng tôi biết rằng những khó khăn về sức khoẻ tâm thần có thể mang đặc tính của sự thay đổi về cường độ (‘các giai đoạn’). Kế hoạch NDIS của quý vị sẽ đáp ứng được với các thay đổi này bằng cách cung cấp ngân khoản linh động để tăng và giảm các trợ giúp khi cần.

Chúng tôi hiểu sự hồi phục có thể xảy ra ngay cả khi có những triệu chứng hay khi người nào đó đang trong cơn khủng hoảng. Vì thế những trợ giúp linh động là lãnh vực quan trọng trên hành trình hồi phục của người tham gia.

Kế hoạch riêng của người tham gia ghi nhận các mục tiêu của họ và họ cần ngân khoản trợ giúp là bao nhiêu để đạt được các mục tiêu này. Việc trợ giúp như thế nào sẽ được người tham gia và cơ sở cung cấp trợ giúp cùng nhau tính toán ra. Việc này có thể bao gồm có thêm nhiều giờ trợ giúp trong các giai đoạn khủng hoảng và bớt đi khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Kế hoạch riêng của người tham gia cũng sẽ ghi nhận những trợ giúp không chính thức (từ bạn bè và gia đình) cùng với những trợ giúp họ nhận được từ cộng đồng địa phương và các hệ thống chính quyền khác. Bằng cách đó chúng tôi có thể làm việc cùng quý vị và các tổ chức cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của quý vị theo thời gian.

NDIS làm việc cùng các hệ thống khác như thế nào?

NDIS được thiết kế để hoạt động song hành cùng những hệ thống dịch vụ khác của chính phủ bao gồm y tế, giáo dục, gia cư và các dịch vụ trị liệu đặc biệt về sức khoẻ tâm thần. Những người bị các vấn đề về sức khoẻ tâm thần thường cần có những trợ giúp từ nhiều nguồn khác nhau như cộng đồng, gia đình, bạn bè, các dịch vụ y tế tâm thần địa phương hay tư nhân và các hệ thống chính mạch khác. NDIS làm việc chặt chẽ và cộng tác với những hệ thống trợ giúp khác này và không thay thế chúng.

Các hệ thống y tế và sức khoẻ tâm thần sẽ làm việc cùng những người tham gia khi họ cần sự can thiệp lâm sàng hay được điều trị y khoa. Những dịch vụ này đối phó với tình trạng tâm thần và bệnh tâm thần bao gồm: tất cả các dịch vụ y khoa và lâm sàng như bác sĩ toàn khoa, điều trị sức khoẻ tâm thần bởi các bác sĩ chuyên khoa tâm thần hay chuyên viên tâm lý, chăm sóc khi nhập viện, bệnh nhân nội trú và chăm sóc tại cư sở, phục hồi chức năng, thuốc men.

Hệ thống y tế cũng chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ liên quan đến y tế khác như nha khoa, dinh dưỡng, vật lý trị liệu, chăm sóc cho người hấp hối và chăm sóc điều dưỡng. Cá nhân và gia đình đôi khi cũng giữ vai trò trong việc tài trợ các dịch vụ y khoa và lâm sàng thí dụ như trả phụ phí hay khoản sai biệt. NDIS không trả các khoản chi phí này. Giúp đỡ người tham gia hưởng được những phần đúng của hệ thống dịch vụ khi họ cần có thể là một phần trong kế hoạch của người tham gia nếu cần.

Muốn biết thêm thông tin

Vào trang mạng của NDIS hay gọi cho chúng tôi:

Điện thoại 1800 800 110* thứ Hai đến thứ Sá

Đối với người bị lãng tai hay nói khó

TTY: 1800 555 677

Nói và nghe: 1800 555 727

Đối với người cần thông dịch viên

TIS 131 450

Hãy tìm chúng tôi trên Facebook/NDISAus

Hãy theo chúng tôi trên Twitter @NDIS

*Gọi số 1800 bằng điện thoại thường được miễn phí.

Gọi bằng điện thoại di động có thể bị tính cước gọi.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020