NDIS in S'gaw Karen

တၢ်မၤဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ် NDIS

ပမၤဂ့ၤထီၣ်ကျဲလၢပဟ့ၣ်ထီၣ် NDIS န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီတလဲတနီၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ-

 • ကျဲလၢနပတံထီၣ် NDIS န့ၣ်လီၤ.
 • ပကဒုးကဲထီၣ်နတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဒ်လဲၣ် 
 • ကျဲလၢပဆီတလဲနတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါပှၤဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပတဆီတလဲတၢ်ဘျၢမ့တမ့ၢ်ကျဲလၢ NDIS မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်ဘၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဃးဒီးပမၤတၢ်ဆၢတဲၥ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးလၢ NDIS အဖီလၥ်

တၢ်လၢပဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲသ့မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်တၢ်ဆီတလဲတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်.

လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤလၢပကဟ့ၣ်ထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤလၢအဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်လၢပှၤနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်တနံၤအံၤဒီးဆူညါအဂီၢ်, ပတ့ထီၣ်ခီၣ်ဖၠူ ထၢၣ်အကျိၤအကျဲအသီဒီးမၤဂ့ၤထီၣ်ပတၢ်မၤအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ.ပစးထီၣ်ဆှၢနုၥ်ပခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အကျိၤအကျဲအသီဒီးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်အကျဲလၢအီးစထြ့လယါခဲလၢၥ်အပူၤလီၤ.

ကတီၢ်အံၤတၢ်လၢပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဖိ, ပှၤနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်မ့တမ့ၢ်ပှၤ လၢအဆီၣ်ထွဲအီၤတဖၣ်ကလိၣ်မၤ၀ဲန့ၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဖဲနမ့ၢ်တုၤထီၣ်လၢခံတပတီၢ်လၢ န NDIS တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လဲၤကျဲ အပူၤန့ၣ်, ပကမၤဃုၥ်တၢ်ဒီးနၤလၢကမၤလီၤတံၢ်၀ဲနဒိးန့ၢ်တၢ်ဆီၣ် ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနလိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပမၤဃုၥ်တၢ်တပူၤဃီဒီးနၤတဘျီလၢ်လၢ်, ပကတဲဘၣ်နၤဒီး ခီၣ်ဖၠူ ထၢၣ်အကျိၤအကျဲဖဲလဲၣ်တခါလၢနတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအိၣ်လၢအပူၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်တၢ်လၢနကွၢ်လၢ်အီၤသ့မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးနီၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါအံၤဃုၥ်ဒီးပှၤလၢအကါဒိၣ်လၢနဂီၢ်,အဒိဒ်အမ့ၢ်ပှၤဆီၣ်ထွဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤကရၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နဖးအါထီၣ်ဘၣ်ဃးပတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်တဖၣ်လၢပပှၥ်ယဲၤအဖီခိၣ် န့ၣ်သ့လီၤ.

တၢ်မၤဘၣ်ဘျးလိၥ်သးတဖၣ်

NDIS ဆီၣ်ထွဲပှၤလၢအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဆူၣ် တချ့တဖၣ်, ဖဲအတမ့ၢ်ဒၣ်လဲၥ် NDIS ကရၢဖိဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

နသးန့ၣ်မ့မ့ၢ် ၉ ဒီး ၆၄နံၣ်န့ၣ်, ပဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးတၢ်မၤစၢၤကရၢတဖၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢနပှၤတ၀ၢအပူၤတဖၣ်သ့၀ဲန့ၣ်လီၤ. ပကိးတၢ်အံၤဒ်ပှၤတ၀ၢအတၢ်ဘျးစဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢဖိသၣ်လၢအသးစၢ်န့ၢ်၉ နံၣ်န့ၣ်, ပဟ့ၣ်ထီၣ်နၤတၢ်ဘျးစဲလၢအဆိ တဖၣ်သ့၀ဲလီၤ. နမ့မ့ၢ် ၆၅ နံၣ်မ့တမ့ၢ်အါန့ၢ်အန့ၣ်န့ၣ်, ပဟ့ၣ်ထီၣ်နၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲသးပှၢ်တၢ်မၤစၢၤကရၢတဖၣ်လၢအကဆီၣ်ထွဲနၤန့ၣ်သ့၀ဲလီၤ.

လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ပှၤတ၀ၢအတၢ်ဘျးစဲတဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒုးဘျးစဲလၢအဆိတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်လၢနမၤသ့မ့ၢ်၀ဲ-

 • ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤဖဲ NDIS အ၀ဲၤဒၢးတက့ၢ်.
 • ကိးပှၤဖဲ 1800 800 110 တက့ၢ်.
 • ကိးဘၣ် တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံတၢ်မၤစၢၤဖဲ 131 450 ဒီးဃ့ကတိၤတၢ်ဒီး NDIS တက့ၢ်.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်ကွၢ်ဖဲ making connections  တက့ၢ်.

ပတံထီၣ် NDIS

ကျဲလၢနပတံထီၣ် NDIS န့ၣ်ကဆီတလဲလီၤ.

နဒိးန့ၢ် NDIS မ့ၢ်သ့န့ၣ်, ပကမၤစၢၤနၤလၢနကပတံထီၣ် NDIS အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢကပတံထီၣ် NDIS အဂီၢ်, နလိၣ်ဘၣ် ‘my NDIS contact’ န့ၣ်လီၤ. န ‘my NDIS contact’ မ့ၢ်တၢ်ဆဲးကျိးအခိၣ်သ့ၣ်တခါလၢနၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဖဲ NDIS အပူၤန့ၣ်လီၤ.

အ၀ဲသ့ၣ်က-

 • ဟ့ၣ်နၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး NDIS န့ၣ်လီၤ.
 • မၤစၢၤနၤလၢနကနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမနုၤလၢနဒိးန့ၣ်ဘၣ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ.
 • ဆီၣ်ထွဲနၤလၢနကပတံထီၣ်  NDIS အဂီၢ်လီၤ.

န my NDIS contact ကမ့ၢ် NDIS တၢ်မၤဃုၥ်သကိးတၢ်မ့တမ့ၢ်ထံကီၢ်အပှၤလၢအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဆူၣ်တချ့တၢ်အုၣ်ကီၤကရၢခၢၣ်စး (NDIA) ကရၢခၢၣ်စးတဖုန့ၣ်လီၤ.

NDIS အပှၤမၤဃုၥ်သကိးတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ-

 • ဖိသၣ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်သီအပှၤမၤသကိးတၢ်လၢအမၤစၢၤဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်စှၤန့ၢ်ဒံး ၉ နံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • လီၢ်က၀ီၤအပူၤတၢ်လီၢ်အပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လၢအမၤစၢၤပှၤအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတၢ်တလၢပှဲၤတဆူၣ်တချ့လၢအသးအိၣ် ၉-၆၄ နံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

န  my NDIS တၢ်ဆဲးကျိးကဆဲးကျိး ပှၤတဂၤဖဲ NDIA ဖဲ-

 • နမ့ၢ်အိၣ်ဖဲအီးစထြ့လယါခိခိၣ်တၢ်လီၢ်တခါအပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.
 • အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်လၢအသဘံၣ်ဘုၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • မ့ၢ်ပှၤသးစၢ်တဂၤလၢအအိၣ်လၢသးပှၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အလီၢ်အကျဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. 
 • အိၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်မ့တမ့ၢ်သဲစးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤတခါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တုၤနပတံထီၣ်ဆူ NDIS ၀ံၤ၀ဲအလီၢ်ခံ, ပကဆဲးကျိးနၤလၢ ၂၁ သီအတီၢ်ပူၤလၢကပျဲနသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးပတၢ်ဆၢတဲၥ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဃ့အါထီၣ်နၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အခါ, နကဲထီၣ် NDIS အပှၤနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပကသူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနနီၤဟ့ၣ်လီၤလၢနလံၥ်ပတံထီၣ်အပူၤလၢကမၤကဲထီၣ် န NDIS အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်တကြၢးတဘၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အခါ, ပကတဲဘၣ်နၤတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်မနုၤတသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. န NDIS အပှၤမၤဃုၥ်တၢ်ကမၤစၢၤနၤလၢကဒုးဘျးစဲနၤ ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢနပှၤတ၀ၢအပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်ကဘျးစဲဒီးတၢ်မၤစၢၤကရၢဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢနပှၤတ၀ၢအပူၤတဖၣ်အဂီၢ်, မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကပတံထီၣ် NDIS အဂီၢ်, န- 

 • ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤဖဲ NDIS အ၀ဲၤဒၢးန့ၣ် သ့လီၤ.
 • ကိးပှၤဖဲ 1800 800 110 တက့ၢ်. 
 • ကိးဘၣ် တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံတၢ်မၤစၢၤဖဲ 131 450 ဒီးဃ့ကတိၤတၢ်ဒီး NDIS တက့ၢ်.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်ကွၢ်ဖဲ apply to the NDIS  တက့ၢ်. 

မၤကဲထီၣ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ 

တုၤနကဲထီၣ် NDIS အပှၤနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်တၢ်တဂၤလံအခါန့ၣ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် NDIS တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါန့ၣ်လီၤ.

NDIS တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်မ့ၢ်လံၥ်လဲၢ်တၢ်ကွဲးနီၣ်တဘ့ၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး-

 • နၤဒီးနတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်တဖၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢနလိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢ NDIS ကဟ့ၣ်န့ၢ်နၤအပှ့ၤမ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ကကွဲမုၥ်ဃီၤနၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤဃုၥ်ဒီးNDIAအပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ်နတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

NDIA အပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအ-

 • မၤဃုၥ်တၢ်ဒီး NDIA
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ် NDIS အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီတဖၣ်လီၤ.
 • ဆီတလဲ NDIS အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်န NDIS တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအစ့တိၥ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, န NDIA အပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤကကတိၤတၢ်ဒီးနၤဘၣ်ဃးဒီး-

 • စ့တိၥ်ကျဲၤ ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ.
 • တၢ်ဆၢတဲၥ်တဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်မၤဘၣ်ဃးနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.
 • နကအဲၣ်ဒိးပၢဆှၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်လဲၣ်.
 • တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါပှၤဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဆီတလဲတမံၤလၢ်လၢ်လၢနဆိမိၣ်တၢ်ကလိၣ်ဆီတလဲအီၤလၢနတၢ်ရဲၤကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပကဆှၢန့ၢ်နၤ NDIS အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအလံၥ်တကွီၢ်အဒိတဘ့ၣ် န့ၣ်လီၤ. နသူ၀ဲဒၣ် my NDIS ပှၤနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်အကျဲစၢၤဒီး my NDIS အအဲး(ပ)လၢကကွၢ်ဃု နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့လီၤ. 

ဖဲနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်တအိၣ်လၢပခီၣ်ဖၠူထၢၣ်သနူအသီအပူၤဘၣ်န့ၣ်, နကြၢး၀ဲဒၣ် myplace အပှၤနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်အကျဲစၢၤလၢကမၤ ၀ဲတၢ်ဃ့က့ၤတၢ်လၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤဆူညါန့ၣ်လီၤ.

my NDIS တၢ်ဆဲးကျိးမ့ၢ်ပှၤအဂ့ၤကတၢၢ်တဂၤလၢနကကတိၤ တၢ်ဒီးအီၤဖဲနမ့ၢ်-

 • မ့ၢ်နတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ဧါ.
 • လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲဖဲနဆဲးကျိးလိၥ်သးဒီး NDIS အခါလီၤ.

နထံၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဆဲးကျိးတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤသ့လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤလၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအဂီၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘျါက့ၤအဂီၢ်တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကသူနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢ-

 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲအပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤအအိၣ်-မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအမၤစၢၤနၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဒီးသူနတၢ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.
 • တၢ်ဘျါက့ၤအဂီၢ်ပှၤဟံးစုနဲၣ်ကျဲတၢ်- မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဆီၣ်ထွဲနၤဃုၥ်ီဒးနသးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆူၣ်ချ့အဂီၢ်လီၤ.

ဖဲနဒိးန့ၢ်ဘၣ်န NDIS တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤတစု, န NDISအပှၤဆဲးကျိးတၢ်တဂၤကဟ့ၣ်ထီၣ်နၤတၢ်မၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢကမၤစၢၤနၤလၢကသူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်လီၤ.

န my NDIS တၢ်ဆဲးကျိးကဆဲးကျိးသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒီးနၤ တနံၣ်တဘျီလၢကသံကွၢ်လၢမ့ၢ်နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလဲၤအသးဒ်လဲၣ်အဂီၢ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်အဂီၢ်ကွၢ်ဘၣ်နၢ်ပၢၢ်နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးသူနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်နီၤဖးတဖၣ်လၢပပှာ်ယဲၤဘျးစဲအပူၤတက့ၢ်.

တၢ်ဆီတလဲနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်ဆီတလဲမ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤလၢအခီပညီမ့ၢ်၀ဲနတလိၣ်ဘၣ်လၢၤဘၣ်, လိၣ်ဘၣ်စှၤလီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်, နဃ့ထီၣ်လၢတၢ်ကဆီတလဲန့ၢ်နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီလၢ်လၢ်သ့၀ဲလီၤ.

ကျဲအိၣ်ခံဘိလၢနကဆီတလဲနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်-တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအကလုၥ်လၢအဂၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအကလုၥ်လၢအဂၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆီတလဲတဒိၣ်တဆံးလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတကီၢ်ခါအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်မ့ၢ်ဖဲပဆီတလဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီတခါဒီးနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၢ်လံၤန့ၣ်လီၤ.

န my NDIS တၢ်ဆဲးကျိး, တၢ်ဆီၣ်ထွဲအပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘျါက့ၤအဂီၢ်ပှၤဟံးစုနဲၣ်ကျဲတၢ်ရှဲပၠးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလၢပလိၣ်ဘၣ်လၢကဆၢတဲၥ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆီတလဲလၢနတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်သ့လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်အဂီၢ်ကွၢ်ဖဲ changing your plan  တက့ၢ်.

ပှၤလၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢယအိၣ်တဖၣ်

န NDIS တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီတအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ဘၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီး ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲ NDIA ပၢဆှၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်, ပှၤစဲၣ်နီၤလၢသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဆူၣ်တချ့တၢ်တူၢ်လိာ်ဒုးအိၣ်ဒုးဆိး,ဟံၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမ့တမ့ၢ်တၢ်သကဲာ်ပ၀းအတၢ်ဆီၣ်ထွဲအဂီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢနတၢ်ရဲၤကျဲၤအပူၤန့ၣ်, နကလိၣ်တဲဘၣ်ပှၤတၢ်မၤစၢၤကရၢဖဲလဲၣ်တဖုဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလဲၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးပကသ့မၤနီၣ်မၤဃါအီၤလၢနတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအပူၤကသ့အဂီၢ်လီၤ.

ပကိးပှၤလၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤအဖုတဖၣ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤဒ် 'ယပှၤဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤကရၢ'န့ၣ်လီၤ.. ပှၤလၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤကဃ့က့ၤတၢ်လၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤလၢန NDIS အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအပူၤဖဲအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါနပှၤဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲပတလိၣ်သံကွၢ်နၤတချုးပဟ့ၣ်အဘူးအလဲအခါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမၤသီထီၣ်မ့တမ့ၢ်ဆီတလဲနပှၤဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤကရၢတဖၣ်သ့ဖဲတဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်အဂီၢ်ဆဲးကျိးဘၣ် my providers  တက့ၢ်.

ဆဲးကျိးဘၣ် NDIS

လၢတၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံလၢတလၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤဘၣ်အဂီၢ်ကိး လီတဲစိဖဲ 131 450 ဒီးဃ့လၢကကတိၤတၢ်ဒီး NDIS န့ၣ်တက့ၢ်.

န NDIS အတၢ်ဆဲးကျိးရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်နၤပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤသ့ဖဲအထံၣ်လိၥ်သးဒီးနၤမ့တမ့ၢ်ကတိၤတၢ်ဒီးနၤအခါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖုကသ့ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်နၤပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤဖဲနထံၣ်လိၥ်မ့တမ့ၢ်ကတိၤတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

နလဲၤအိၣ်သကိးNDIS အ၀ဲၤဒၢးသ့ဒီးသံကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢကကတိၤ တၢ်ဒီးပှၤကျိးထံတဂၤတက့ၢ်. ဃုသ့ၣ်ညါ NDIS အ၀ဲၤဒၢးလၢအအိၣ်ဘူးကတၢၢ်ဒီးနၤတဖျၢၣ်န့ၣ်အိၣ်တၢ်လီၢ်ဖဲ NDIS အပှၥ်ယဲၤသန့အပူၤတက့ၢ်.

ညီလၢတၢ်ကဖးအီၤအဂီၢ် (Easy Read)

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးNDIS န့ၣ်တၢ်ကျိးထံဃာ်အီၤလၢ Easy Read န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤထံၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢအအိၣ်လၢ Easy Read အပူၤနၣ်အကဲဘျုး,ပၣ်ဃုၥ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဖးအဲကလံးကျိၥ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လဲၤဆူလံၥ်ကွဲးဖိဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံးလၢအအိၣ်လၢ NDIS အလိၤလၢတၢ်ကကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢအအိၣ်လၢ Easy Read အပူၤအဂီၢ်တက့ၢ်

ထုးန့ၢ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်,တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကဒါတၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးအဖီလစံၣ်-

လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီးကျိာ်အတၢ်လီၤဆီလိာ်သး

ပမၤကဲထီၣ်ဒီးပာ်ဖှိၣ်ဒုးကဲထီၣ်လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီးကျိာ်တၢ်တဒ်သိးလိာ်သး (Cultural and
Linguistic Diversity, CALD) Strategy 2024–2028 (the Strategy) န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဒုးကဲထီၣ်အခီပညီမ့ၢ်၀ဲပမၤသကိးတၢ်ဒီးမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢပှၤပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်တဖၣ်,တံၤသကိးတဖၣ်,ပှၤကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တဖၣ်,NDIS အပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့အပှၤတ၀ၢန့ၣ်လီၤ. 

ပပာ်ဖှိၣ်ဒုးကဲထီၣ် Strategy ဃုာ်ဒီး ပှၤအဂၤ ၈၀၀ လၢအအိၣ်ဟဲလၢ CALD အတၢ်အိၣ်သးလၢညါန့ၣ်သ့လီၤ. 

တၢ်အံၤမ့ၢ်ပတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်၀ဲဒၣ် NDIS မ့ၢ်ဒ်သိးပတုၤထီၣ်လုၢ်လၢ်ဒီးကျိာ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢပှၤပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤ Strategy, ပမၤကဲထီၣ်ဒီးမၤအိၣ်ထီၣ်သကိး၀ဲဒၣ် Action Plan န့ၣ်လီၤ. 

အရဲၣ်လီၤတၢ်မၤအပတီၢ်လၢတဒ်သိးလၢပလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကမၤကဲထီၣ် Strategy န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤအိၣ်၀ဲဒၣ် ၂၈ သီလၢတၢ်ကမၤ၀ံၤအီၤန့ၣ်လီၤ.
ထုးန့ၢ် CALD Strategy တၢ်ဂ့ၢ်ကွဲးဖှိၣ်-

ထုးန့ၢ် CALD Strategy ဒီး Action Plan Easy Read-

ထုးန့ၢ် CALD Strategy ဒီး Action Plan-

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
12 June 2024
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?