NDIS in Dari

اگر به لسان غیر از انگلیسی صحبت می کنید، می توانید با خدمات

.تماس بگیرید (TIS) ترجمانی شفاهی و کتبی

131 450

بهبودی در خدمات NDIS

ما نحوه ارائه خدمات NDIS را بهبود می بخشیم.

در موارد ذیل تغییراتی آمده است:

 • روش درخواست نمودن برای NDIS.
 • روشی که ما پلان شما را ایجاد می کنیم.
 • روشی که ما در پلان شما تغییرات ایجاد می کنیم.
 • ثبت نمودن ارائه کنندگان در پلان تان.

ما مقررات یا روش کاری NDIS را تغییر نمی دهیم. هیچ تغییری در نحوه تصمیم‌گیری و آنچه می‌توانیم تحت NDIS تأمین مالی کنیم، نیامده است.

برای کمک به ما در ارائه نتایج بهتر برای شرکت کنندگان امروز و آینده، یک سیستم کمپیوتری جدید ساخته ایم و روش کار خود را بهبود بخشیدیم. ما شروع به معرفی سیستم کمپیوتری جدید و بهبودی پروسه های خود در سرتاسر استرالیا کرده ایم.

در حال حاضر هیچ کاری برای درخواست دهندگان، اشتراک کنندگان یا حمایت کنندگان آنها وجود ندارد که باید انجام دهند. هنگامی که به مرحله بعدی سفر NDIS خود رسیدید، ما با شما همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که از حمایت و معلومات مورد نیاز تان برخوردار باشید. 

هر بار که با هم کار می کنیم، به شما می گوییم که پلان تان در کدام سیستم کمپیوتری است. این کار به این دلیل است که می‌توانید از توقعات خود مطمئن باشید و می‌توانید این معلومات را با اشخاص مهم در زندگی تان مانند حمایت کنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات خود به اشتراک بگذارید.

شما می توانید در مورد بهبودی ها در وب سایت ما بیشتر بخوانید.

ایجاد ارتباطات

NDIS می تواند از اشخاص دارای معیوبیت حمایت کند، حتی اگر آنها شرکت کننده NDIS نباشند.

اگر بین 9 تا 64 سال عمر دارید، می‌توانیم شما را به خدمات و حمایت در جامعه‌ تان متصل کنیم. ما این را ارتباطات اجتماعی می نامیم.

اگر برای یک طفل کمتر از 9 سال به حمایت نیاز دارید، ما می توانیم ارتباطات اولیه را فراهم کنیم. اگر 65 سال یا بیشتر عمر دارید، می‌توانیم معلوماتی را در مورد خدمات مراقبت از سالمندان به شما بدهیم که می‌توانند از شما حمایت کنند.

برای به دست آوردن ارتباطات جامعه یا ارتباطات اولیه می توانید:

 • با کدام شخص در دفتر NDIS صحبت کنید.
 • به نمره 1800 800 110 زنگ بزنید.
 • به خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی به نمره 131 450 زنگ زده تقاضا کنید که با NDIS وصل شوید.

برای کسب معلومات بیشتر به نشانی making connections مراجعه کنید.

درخواست دادن برای NDIS

روشی که شما برای NDIS درخواست می کنید تغییر خواهد کرد.

اگر مستحق NDIS باشید، ما به شما کمک خواهیم کرد تا برای NDIS درخواست کنید.

برای درخواست دادن به NDIS، شما به یک «تماس NDIS من یا (my NDIS contact)» نیاز دارید. تماس NDIS تان شخص ارتباطی اصلی شما و فامیل تان در NDIS است.

آنها موارد ذیل را انجام خواهند داد:

 • به شما در مورد NDIS معلومات می دهند.
 • به شما کمک می کند بدانید به چی خدماتی می توانید دسترسی داشته باشید.
 • به شما کمک می کند تا برای NDIS درخواست کنید.

تماس NDIS تان می تواند یک شریک NDIS یا یکی از اعضای کارمندان سازمان ملی بیمه معیوبیت (NDIA) باشد.

شرکای NDIS عبارت اند از:

 • شرکای اوایل طفولیت که به اطفال کمتر از 9 ساله کمک می کنند.
 • هماهنگ کنندگان منطقه محلی که با اشخاص معیوب در سنین 9 تا 64 ساله کمک می کنند.

:خواهد بود که NDIA شما در صورتی یک شخصی از NDIS تماس

 • .شما در مناطق دوردست استرالیا زندگی کنید
 • .نیازمندی های حمایوی پیچیده داشته باشید
 • .یک شخص جوان در مراکز مراقبت مسکونی هستید
 • .در یک شفاخانه یا مراکز قضایی می باشید

بعد از اینکه به NDIS درخواست کردید، ما در مدت 21 روز با شما تماس گرفته و تصمیم خود را به شما ابلاغ خواهیم کرد. ما شاید از شما درخواست معلومات بیشتر هم بکنیم.

اگر مستحق بودید، شما یک اشتراک کننده NDIS خواهید شد. ما از معلوماتی که در درخواستی خود شریک ساخته اید برای ایجاد اولین پلان تان استفاده خواهیم کرد.

اگر مستحق نبودید، دلایلش را به شما توضیح خواهیم داد. شریک NDIS تان به شما در پیدا کردن حمایت ها در جامعه کمک خواهد کرد. 

برای برقرار کردن ارتباط با خدمات و حمایت ها در جامعه خود تان، یا برای درخواست دادن به NDIS، شما می توانید که: 

 • با کدام شخص در دفتر NDIS صحبت کنید.
 • به نمره 1800 800 110 زنگ بزنید.
 • به خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی به نمره 131 450 زنگ زده تقاضا کنید که با NDIS وصل شوید.

برای کسب معلومات بیشتر به apply to the NDIS مراجعه کنید.

ایجاد پلان تان

وقتیکه یک اشتراک کننده NDIS شدید یک پلان NDIS دریافت خواهید کرد.

پلان NDIS سندی است که معلوماتی در مورد موارد ذیل دارد:

 • شما و اهداف تان.
 • حمایت هایی که به آنها ضرورت هست.
 • مصارف کدام حمایت ها را NDIS تمویل می کند.

از شما برای اشتراک در یک جلسه پلان با یک پلانگذار NDIA دعوت خواهد شد که وی پلان تان را ایجاد می کند.

یک پلانگذار NDIA  کسی است که:

 • در NDIA کار می کند.
 • پلان های جدید NDIS را ایجاد می کند.
 • پلان های NDIS را تغییر می دهد.
 • بودجه NDIS تان را انکشاف می دهد.

:در موارد زیر با شما صحبت خواهد کرد NDIA در پلان جلسه تان، پلانگذار 

 • بودجه پلان و حمایت های تان.
 • تصمیماتی را که آنها در مورد پلان تان گرفته اند.
 • چگونه می خواهید پلان خود را مدیریت کنید.
 • ثبت نمودن ارائه کنندگان برای پلان تان.
 • هرگونه تغییراتی را که فکر می کنید برای پلان تان ضروری است.

ما یک کپی از پلان NDIS تان را به شما روان خواهیم کرد. شما می توانید از پورتال اشتراک کننده NDIS و برنامه NDIS app استفاده کرده و پلان خود را ببینید

اگر شما پلانی در سیستم جدید کمپیوتر ما نداشته باشید، باید در استفاده از پورتال اشتراک کننده myplace برای انجام دادن پرداختی های تان ادامه دهید.

در شرایط زیر تماس NDIS تان بهترین جایی است که می توانید مراجعه کنید:

 • سوالی داشته باشید.
 • هنگام ارتباط گرفتن با NDIS به کمک نیاز داشته باشید.

شما می توانید جزئیات تماس آنها را در پلان خود پیدا کنید.

اگر در پلان خود بودجه برای هماهنگ کننده حمایت یا خدمات مربی بهبودی (recovery coach) داشته باشید، می توانید کمک دریافت کنید که پلان خود را برای مورد زیر استفاده کنید:

 • هماهنگ کننده حمایت - کسی که به شما در پلانگذاری و استفاده از حمایت های تان کمک می کند.
 • مربی بهبودی– کسی که از صحت روانی شما حمایت می کند.

بعد از اینکه پلان NDIS خود را دریافت کردید، تماس my NDIS تان یک جلسه اجرای پلان را برای تان پیشنهاد خواهد کرد تا به شما در استفاده کردن از پلان تان کمک کند.

تماس my NDIS تان هر سال یک مرتبه با شما چک خواهد کرد تا پرسان کند که شما از پلان چطور استفاده می کنید.

برای کسب معلومات بیشتر به قسمت understand your plan و using your plan وب سایت ما سر بزنید.

تغییر دادن پلان تان

اگر تغییراتی در زندگی تان آمده است که بخاطر آن شما به حمایت های زیادتر، کمتر و متفاوتی نیاز دارید، هر وقت می توانید درخواست کنید که پلان تان تغییر داده شود.

به دو طریق می توانید پلان خود را تغییر دهید - اصلاح پلان یا یک ارزیابی مجدد.

اصلاح پلان عبارت از تغییر جزئی در پلان فعلی تان است. یک ارزیابی مجدد پلان زمانی است که پلان تان را با یک پلان جدید جایگزین می کنیم.

تماس my NDIS، هماهنگ کننده حمایت یا مربی بهبودی تان می تواند ملعومات و مدارک و شواهدی را که ما برای تصمیم گیری تغییر دادن پلان تان نیاز داریم توضیح دهد.

برای کسب معلومات بیشتر به changing your plan مراجعه کنید.

ارائه دهندگان خدمات من

پلان جدید NDIS تان رزرو خدمات نخواهد داشت.

اگر شما بودجه NDIA-managed، خانه مخصوص معیوبیت، حمایت های خانه و زندگی در پلان خود دارید، باید به ما بگویید که کدام ارائه دهنده خدمات تان را ارائه می کند تا ما آن را در پلان تان بگنجانیم.

ما ارائه دهنگان ثبت شده در پلان تان را «ارائه دهندگان من (my providers)» می نامیم. ارائه دهندگان پلان تان هنگامیکه خدمات را به شما ارائه می کنند می توانند مطالباتی را در ازای آن از پلان NDIS تان تقاضا کنند.

ثبت ارائه دهندگان در پلان تان به این معنی است که ما مجبور نیستیم قبل از پرداخت به آنها با شما تماس بگیریم.

شما می توانید مشخصات ارائه دهندگان خود را در هر زمانی تازه کنید یا تغییر دهید.

برای کسب معلومات بیشتر به my providers مراجعه کنید.

با NDIS تماس بگیرید

برای خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی رایگان به شماره 131450 تماس گرفته و تقاضا کنید که می خواهید با NDIS صحبت کنید.

تماس my NDIS تان نیز می توانند هنگامیکه با شما ملاقات می کند یا صحبت می کند یک ترجمان بگیرد.

ارائه دهندگان‌تان نیز می توانند هنگامیکه شما با آنها ملاقات یا صحبت می کنید یک ترجمان بگیرد.

شما نیز می توانید به یک شعبه NDIS مراجعه نموده و تقاضا کنید که می خواهید با یک ترجمان صحبت کنید. به وب سایت NDIS رفته و نزدیکترین شعبه NDIS را برای خود تان پیدا کنید.

خوانش آسان 

معلومات راجع به NDIS همچنان برای خوانش آسان ترجمه شده است. اکثر افراد محتوای خوانش آسان را مفید می‌دانند، به شمول کسانی که در خواندن انگلیسی مشکل دارند.  

برای مشاهده محتوای خوانش آسان به صفحه جزوه ها و اوراق حقایق در NDIS مراجعه نمایید.

Audio file

استراتجی تنوع فرهنگی و لسانی

  
ما یک استراتجی تنوع فرهنگی و لسانی (CALD) 2028-2024 (استراتجی) را انکشاف و طراحی مشترک کردیم. 

طراحی مشترک به این معنی است که ما با اشتراک کنندگان، دوستان، فامیل، مراقبان، کارمندان NDIS و جامعه معیوبیت همکاری کردیم و از آنها یاد گرفتیم.

ما استراتجی را با بیش از 800 نفر از پیشینه CALD طراحی مشترک کردیم. 

این تعهد ما به بهبود NDIS است تا بتوانیم نیازهای فرهنگی و لسانی همه اشتراک کنندگان را برآورده کنیم.

برای کمک به ما در ارائه این استراتجی، ما یک پلان اقدام را انکشاف و طراحی مشترک کردیم.

این مراحل مختلفی را که باید برای اجرای استراتجی انجام دهیم، توضیح می‌دهد. 28 اقدام برای تکمیل وجود دارد. 

خلاصه استراتجی CALD را دانلود کنید:

استراتجی و پلان اقدام CALD را به آسانی بخوانید:

دانلود کامل پروگرام استراتجی و پلان اقدام CALD:

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
1 May 2024
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?