NDIS in Dinka

Cökpiny tënë Akut ë NDIS

Ɣok guir dhöl/kuer bï ɣok kä ke Akut ë NDIS ya luɔɔi thïn bïk ŋuɛ̈ɛ̈n.

Anɔŋ kä kɔ̈k cë keek waar yiic tënë:

 • Kuer yïn thiëc/wïc ë luɔi tënë Akut ë NDIS.
 • Tɛ̈n ye ɣok aguiɛrdu cak.
 • Kuer ye wɔ käŋ waariic tënnë aguiɛɛrdu.
 • Gäär akutnhïïm tɔ̈ në aguiɛrdu yic.

Wɔ cïï lööŋ/gaanun waariic ka kuer yennë Akutnhom ë NDIS luui thïn. Acïn kä ye röt waar tënnë tɛ̈n ye wɔ tɛk thïn ku kä lëu bukku keek ya juɛ̈k wëu në akutnhom ë NDIS cök.

Ago wɔ kony bukku luɔɔi pieth ŋiɛ̈c gäm kɔc tɔ̈ në ye luɔi kënnë yic në ye akölë yic ku në akölciëënic, ke wɔ cë aguiɛr jöt ë kɔmpiötar yïk ku acï kuer ye wɔ lui ŋiɛ̈c cɔ̈kpiny Wɔ cï gɔl në bïï nhial de aguiɛr jöt ë kɔmpiötar ku guiirku kuɛɛr ke cökpiny ë luɔi në Australia yic ëbën.

Acïn kë bïï kɔc cï thiɔ̈ɔ̈ŋ në luɔi, kɔc lui në luɔi yic ka kɔcken ke kuɔɔny ya looi në yemɛɛn. Na ca bɛ̈n në akänh dɛ̈t bɔ̈ yic në kueerduɔ̈ɔ̈n akutnhom ë NDIS yic, ke wɔ bï luui wɔnnë yïn ago tɔ̈ ke yï nɔŋ kuɔny ku wël/thön kɔɔr keek.

Në guɔ̈ɔ̈të kaam töŋ cï wɔ luui nëtök, ke wɔ bï yïn lëk lɔn ye aguiɛr ë kɔmpiötar yïndë yen tɔ̈nnë aguiɛrdu thïn. Kënnë ee ba ya tɔ̈ ke yï ŋic kë ba ya ŋɔ̈ɔ̈th ku yïn lëu ba thön/wël käkë ya rɔm wennë kɔc thiekiic tënnë yïn, cï mɛn de kɔckuɔ̈ɔ̈n ëyï gäm kuɔɔny.

Yïn lëu ba kajuëc ya kueen lɔŋë cökpiny tënnë wpthait da.

Luɔi ë rëŋë röt

Akutnhom ë NDIS alëu bï kɔc niɔp ya kony, agut cï na cɔk ya raan cïï lui kennë Akutnhom ë NDIS.

Na nɔŋ run tɔ̈ në kaam 9 ku 64, ke wɔ lëu bukku yïn ya rek wennë loilooi ku kuɔny tɔ̈ wunduɔ̈n. Wɔ ye ëkënnë cɔl aguiɛr ë rëk/nuɛ̈ɛ̈t ë wut.

Na kɔɔr/wïc kuɔny tënnë mɛnh thiin koor nɔŋ run kaa 9, ke wɔ lëu bukku yïn ya guiɛ̈ɛ̈r luɔi ë rëk/nuɛ̈ɛ̈t ye dɔc looi . Na nɔŋ run kaa 65 ka lɔ tueŋ, ke wɔ lëu bukku yïn ya yiɛ̈k/gäm wël lɔŋë muɔ̈ɔ̈k ë kɔc ŋuän lëu bïkkë yïn ya kony.

Ago yök në luɔi de rëk/nuɛ̈ɛ̈t ë wut ka lac rëk/nuɛ̈ɛ̈t ba yök:

 • Jam wennë raandɛ̈t tɔ̈ nnë Mäktam Akutnhom ë NDIS yic
 • Yuɔ̈pë ɣok në 1800 800 110. 
 • Yuɔ̈pë Akutnhom ë wɛ̈ɛ̈r ku gɛ̈ɛ̈rë thok në 131 450 ku thiëc ba jam wennë NDIS. 

Na gör wël/thön juëc kɔ̈k ke yï nem Making connections .

Thiɔ̈ɔ̈ŋ tënnë Akutnhom ë NDIS

Kuer yïn thiëc/wïc luɔi tënë NDIS abï yiic waar.

Na bï yïn gam në Akutnhom ë NDIS, ke wɔ bï yïn kony ago thiɔ̈ɔ̈ŋ/cuɛt tënnë akutnhom ë NDIS.

Ago thiɔ̈ɔ̈ŋ/cuɛt ë luɔi tënnë Akutnhom ë NDIS, ke yïn wïc/kör në ‘my NDIS contact’. Kedun cɔl my NDIS contact ee namba tueeŋ ba ya yuɔ̈pic ka raan de paanduɔ̈n tɔ̈ në aguiɛɛr ë Akutnhom ë NDIS yic.

Keek abï:

 • Abï yïn gam wël/thön alɔŋ NDIS.
 • Ee yïn kony në dɛ̈të yic ë kuɔny lëu ba ya yök.
 • Ee yïn kony ba thiɔ̈ɔ̈ŋ/cuɛt tënë NDIS.

Këdun cɔl my NDIS contact alëu bï ya raan lui kennë akutnhom ë NDIS ka raan lui kennë Akutnhom ë National Disability Insurance Agency (NDIA).

Kɔc lui kennë kennë Akutnhom NDIS aye:

 • Dupiööc lui kennë mïthkor në rodhaai yiic tënnë mïth kën run kaa 9 dööt.
 • Kɔc lui ye kɔc rek kennë loilooi piɔmduɔ̈n wën ye kɔc niɔp nɔŋ ŋääth ku nɔŋkë run kaa 9-64 kony. 

Kedun cɔl my NDIS contact abï raan tɔ̈ tënnë NDIA të:

 • Ciɛ̈ŋ yïn në ɣän ke Australia. 
 • Nɔŋ kä riliic kɔɔr kuɔɔny dït apɛi. 
 • Tɔ̈ raan thiin koor pamuɔ̈ɔ̈k ë kɔc ŋuän. 
 • Tɔ̈ panakïm ka ɣön ë guiɛ̈ɛ̈r ë gaanun/luk.

Të cïn thiɔ̈ɔ̈ŋ tënnë NDIS, ke wɔ bï yïn guikcök në kaam de nïn kaa 21 yiic agoku yïn lɛ̈k tɛ̈kda. Ɣok lëu buk yïn dhil thiëëc ëya në wël/thön juëc kɔ̈k.

Na bï  yïn gam, ke yïn bëya raan lui kennë Akut de NDIS. Ɣok bï ya luui në wël/thön duɔ̈ɔ̈n ca keek rɔm kennë wuɔɔk në athöörduɔ̈n ë thiɔ̈ɔ̈ŋ/cuɛtic agoku luɔi aguiɛrdun ë NDIS yiɛ̈knhial.

Na cïï yïn bï ya gam, ke wɔ bï guiɛ̈ɛ̈r wɛ̈t cï yïn cɔk wuiɛ̈ɛ̈k. Raanduɔ̈n lui kennë akutnhom ë NDIS abï yïn ya kony ago rɔt ya rek/nuat tënnë kuɔny tɔ̈ wunduɔ̈n.

Ago rɔt ya rek/nuɛɛt tënnë luɔɔi ku kuɔɔny tënnë wunduɔ̈n, ka kɔɔr ba thiɔ̈ɔ̈ŋ/cuɛt tënnë akutnhom ë NDIS, ke yïn lëu ba:

 • Jam wennë raandɛ̈t tɔ̈ në Mäktam Akutnhom ë NDIS yic .
 • Yuɔ̈pë ɣok në 1800 800 110. 
 • Yuɔ̈pë Akutnhom ë wɛ̈ɛ̈r ku gɛ̈ɛ̈rë thok në 131 450 ku thiëc ba jam wennë NDIS. 

Na gör/kɔɔr wël/thön juëc kɔ̈k ke yï nem Thiɔ̈ɔ̈ŋ tënnë Akutnhom ë NDIS .

Cak aguiɛrdu

Na ca bɛ̈n ke yï ye raan lui kennë Akutnhom ë NDIS ke yïn bï ya yök në aguiɛr ë NDIS.

Aguiɛr ë NDIS ee athöör nɔŋic wël/thön lɔŋë:

 • Yïn ku käkuɔ̈ɔ̈n kɔɔr/wïc keek.
 • Kuɔny ye kɔɔr/wïc.
 • Ye nurɔɔr de kuɔɔny yïndë yen bïï Akutnhom ë NDIS ya tääu.

Yïn bï ya cɔɔl tënnë amat ë guiɛ̈ɛ̈r wennë raan ë täŋë yic de loilooi cï aguiɛ̈ɛ̈rdu.

Raan ë looi NDIA ee raandɛ̈t wënë:

 • Luɔɔi tënnë Akutnhom ë NDIA. 
 • Cak Aguiɛr jöt de Akutnhom ë NDIS. 
 • Wɛ̈ɛ̈ric Aguiɛɛr NDIS.
 • Cak wëukuɔ̈n ke aguiɛr NDIS.

Në amatduɔ̈n ca guiric, ke raanduɔ̈ɔ̈n aguiɛr tënnë Akutnhom ë NDIA abï jam kennë yïn lɔŋë:

 • Aguiɛr ë tëŋduɔ̈n ë wëu ku kuɔny. 
 • Kä cïkkë keek tak lɔŋë aguiɛrdu. 
 • Tɛ̈n kɔɔr bïn aguiɛrdu mac thïn. 
 • Gäär akutnhïïm tɔ̈ në aguiɛrdu yic. 
 • Guɔ̈ɔ̈të wɛ̈ɛ̈r de kä ye keek tak ëke kɔɔr/wïc aguiɛrdu.

Ɣok bï yïn tuɔ̈c biäk ë aguiɛrdun NDIS. Yïn lëu ba luui në wɛbthait de my NDIS participant portal ku jɔl ya my NDIS app ago aguiɛrdu tïŋ.

Na cïn nhom aguiɛɛr në aguiɛr jöt daan ë kɔmpiötaric, ke yïn lëu ba ŋoot ke yï luui në wɛbthait de myplace participant portal ago guik në cuɛt ë piny de wëu.

Ajuiɛɛrduɔ̈n ë my NDIS contact yenëke raan piath bïn ya jam kennë yen të:

 • Nɔŋ yïn nhom thiëc/thual.
 • Kɔɔr/wïc kuɔɔny të jiɛɛm yïn wennë Akutnhom ë NDIS.

Yïn lëu ba wëlkeen lëk kɔc keek ya yök në aguiɛrdu yiic.

Na nɔŋ kuɔɔny ë wëu në aguiɛrdu yic në wɛ̈t de kuɔny ë rëk/nuɛ̈ɛ̈t ka kuɔɔny de dhuk ë pïïr të thɛɛrde, ke yïn lëu ba ya yök ë kuɔny bïn aguirdu ya luɔɔi thïn:

 • Raan ye kuɔny ë rëk/nuɛ̈ɛ̈t looi - raan ye yïn kony ago aguïïr ku bï ya luui në kuɔnydu yic. 
 • Piöc ŋuën - raan wënë yïn kony ke pialwëi nhomdu. 

Të cïn yök/lööm në aguiɛrduɔ̈n ë NDIS, ke këduɔ̈ɔ̈n ë my NDIS contact abï ya gɛm në amat ë cökpiny aguiɛr ago yïn kony ba ya luui në aguiɛrdu yic.

Kedun my NDIS contact abï check-in ke yïn araktök në ruɔ̈nic ba thiëc ekadï yïn tënë leer yïn thïnë ke aguiɛrdu.

Tënë thön juëc ke nem deet aguiɛrdu ku luɔi aguiɛrdu ɣän ë wɛpthiätda.

Wɛ̈ɛ̈rë yic de aguiɛrdu

Na nɔŋ käkuɔ̈ɔ̈n cï röt waar në pïïrdu yic ëke yen nyuɔɔth ke yï kɔɔr/wïc kuɔɔny dït dɔ̈t peei, kuɔny koor ka kuɔny gɛ̈ɛ̈k wäciic, yïn lëu ba thiɛ̈c ago aguiɛrdu waaric në guɔ̈ɔ̈të thaaric.

Anɔŋ kuɛɛr kaarou bïn aguiɛrdu ya waaric - aguiɛr tɛ̈kic ka aguiɛr bennë ya them/cɛɛth.

Aguiɛr tɛ̈kic ee wɛ̈ɛ̈ric kor tënë aguiɛrdun yemɛn. Cɛɛth aguiɛr ye bɛɛr looi ee të cï wɔ aguiɛrdu waaric në aguiɛɛr töŋ jöt.

Aguiɛɛrduɔ̈n ë my NDIS contact, raan ëyïn rɛ̈k/nuɛ̈t kuɔɔny ka raan ëyï piɔ̈c kuɛɛr ke pial aalëu bïkkë yïn ya guiɛ̈ɛ̈r wël/thön ku cäät kɔɔr/wïc ku agoku tak në wɛ̈ɛ̈rë yic de aguiɛrdu.

Tënë görë yï thön juëc ke nem waar aguiɛrdu .

Aguiɛrkiën

Aguiɛrduɔ̈ɔ̈n jöt ë NDIS acïï yic bï ya naŋ ruk ë luɔɔi.

Na nɔŋ kuɔɔny ë wëu ye mac në NDIA, tɛ̈ɛ̈c cï ŋiɛ̈c juiir de kɔc niɔp, baai ku kuɔɔny ë ceŋ/rëër ka kuɔɔny aciëëk/ciɛɛŋ tɔ̈ në aguiɛrdu yic, ke yïn kör/wïc ba wuɔɔk lëk akutnhïïm ye yïn gäm kuɔny agoku keek gäär në aguiɛrdun yic.

Ɣok ayup tënë akutnhïïm cï gätpiny thïnë aguiɛrdu yiic ‘my providers’. Akutnhïïm luthïn aguiɛrdu yiic alëu bïk këwïc looi tënë aguiɛrdu NDIS wënë keek leer ke kuɔnydu.

Gɛ̈t piny akutnhïïm thïn aguiɛrdu yiic kenë wëtde ɣok acië kedäŋ kënë tïŋ ke yïn tueŋ bï ɣok keek miɔc wëu.

Yïn lëu ba wël jöt ya juak në aguiɛɛrdu yic ka ba akutnhïïm kuɔ̈ɔ̈n ëyïn gäm kuɔɔny ya waar në guɔ̈ɔ̈të thaar.

Na gör wël/thön juëc kɔ̈k ke yï nem Akutnhïïm ye ɣɛn gäm kuɔɔny .

Yuɔ̈pë Akutnhom ë NDIS

Tënë athook cie-juur-ë-wëu ka agamlöŋ, ke yï yuɔ̈pë puun në 131 450 ku thiëc ba jam wennë akutnhom ë NDIS.

Aguiɛɛrduɔ̈ɔ̈n ë my NDIS contact ëya alëu bï yïn ya guiɛ̈ɛ̈r agamlöŋ/athook të cï kek rɔ̈mpiny ka jiɛɛm keek kennë yïn.

Aguiɛrdu adhil eya bë guiɛr agamlöŋ/athook looi wënë yïn acë këwïc looi tedä ke jamë ke keek.

Yïn alëu eya ba mäktäm NDIS office nem ku thiëc ba jamë tënë agamlöŋ/athook. Guik të tɔ̈nnë mäktam thiɔ̈k de akutnhom ë NDIS thïn në Wɛbthait de NDIS yic. 

Kuɛ̈n Piɔlic 

Wël/thön jam në wɛ̈t de Akutnhom ë NDIS aye keek waariic ëya në kueer piɔlic. Kɔc juëc aye wël piɔliic ye keek dɔc Kuën yök ëke ŋïc luui apɛi, agut kɔc kaarou ye naŋ riɛlë yic de kuɛ̈n ë thoŋ ë Diŋëlith.

Lɔ tënnë Apäm de Athöör ku yith tënnë NDIS ago lɔ tïŋ në kä piɔliic në kuɛ̈nic.

Mïïtbei de Lööŋ ke Thiɛ̈ɛ̈c, Guɛ̈l ku Bëër/Dhuŋë Wël nhïïm:

Audio file

Ajuɛɛr/Aguiɛɛr Loi ë Ciɛŋ ku Juëcë yic ë Thok

Ɣok ë luuï ku loiku Ajuɛɛr/aguiɛr Loi Cultural and Linguistic Diversity (CALD) (Ciɛŋ ku Juëcë yic ë Thok) kë rɔm në luɔi 2024-2028 (Ajuɛɛr Loi). 

Lon-rɔm aye nyuɔɔth lɔn ee ɣok luuï kenë ku piɔ̈cku tënë amëluuï, mäth, anïn, dumuuk, kɔc ke NDIS luï ku wun cë riäi. 

Ɣok ye Ajuɛɛr/Aguiɛr Loi rɔm në luɔi kenë kɔc wär kɔc kaa 800 jɛ̈l cök CALD. 

Kënë ee londan ŋom ɣok röt kubuk NDIS cɔ̈k piny agoku kä wïc amëluuïkua biäkde cieŋ ku thok dööt iic. 

Kubë ɣok kuɔny bukku Ajuɛɛr/Aguiɛr Loi gam, ɣok ë luuï ku rɔmku lon Ajuɛɛrë kë Loi. 

Yen ee kuɛr wääc yiic wɛ̈n wïcku bukku keek looi nyuɔɔth agoku Ajuɛɛr loi. Anɔŋ loilooi kaa 28 bïke thöl. 
 
Luöië maraaja Ajuɛɛr/Aguiɛr Loi de CALD däonlot:

Luöië Ajuɛɛr/Aguiɛr Loi de CALD ku Ajuɛɛrë kë Loi ë Kuɛ̈n Piɔlic däonlot:

Luöië Ajuɛɛr/Aguiɛr Loi ku Ajuɛɛrë kë Loi de CALD kaamil däonlot:

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
12 June 2024
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?