Macedonian - information about coronavirus (COVID-19)

Информации за коронавирусот (COVID-19) се достапни подолу. Ние ќе ги обновуваме по потреба

Англискиот не ви е мајчин јазик?

Ако ви треба помош за да се јавите на NDIS, ве молиме јавете се на преведувачката служба Translating and Interpreting Service на 131 450.

This page current as of
6 April 2020